Kategorijas: Izsoles

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli kad. apz. 6492 008 0039, ar nosaukumu “Meijeri”

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 008 0062, nosaukums “Muita Raužos”

Posted in Beigušās izsoles

Publicējamā informācija par izsoles objektu “Embūtes pamatskola”, kad. Nr. 6454 004 0126, Vībiņi, Embūtes pag., Vaiņodes nov.

Posted in Beigušās izsoles

Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas atkārtotas pārdošanas izsoles noteikumi

Posted in Notikumi Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli, kad. apz. 6492 006 0491, ar nosaukumu “Taisnā iela 8A”

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli – Kad. apz. 6454 004 0173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”

Posted in Notikumi Rezultātu paziņojumi

Paziņojums par kustamas mantas izsoli!

Posted in Rezultātu paziņojumi

2016.g. 19.aprīļa izsoles rezultāti

Posted in Beigušās izsoles

Publicējamā informācija par izsoles objektiem Celtnieku iela 3 – 6, Kungu iela 31C – 3

Posted in Rezultātu paziņojumi

2016.g. gada 16. marta izsoles rezultāti 

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli, pieteikšanās termiņš ir no 04.04.2016 līdz 15.04.2016 (ieskaitot)

Posted in Rezultātu paziņojumi

Rezultāti izsolei uz zemes gabalu “Krustkalna Grantsbedres”

Posted in Beigušās izsoles

IZSOLES NOTEIKUMI Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Garnizons” 6,74 ha platībā, kadastra apz. 6492 007 0176, , nomas tiesību iegūšanai

Posted in Beigušās izsoles Notikumi Rezultātu paziņojumi

Par cirsmas izsoli nekustamajā īpašumā „Krūklīši”

Posted in Beigušās izsoles Notikumi Rezultātu paziņojumi

Par Vaiņodes kultūras nama ēdnīcas telpu nomas tiesību izsoli

Posted in Rezultātu paziņojumi

Vaiņodes novada pašvaldība informē

Posted in Beigušās izsoles

Pieteikšanās uz nomas tiesībām !!!

Posted in Beigušās izsoles

Paziņojums par nomas tiesību izsoli