Kategorija: Novads

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Vaiņodes makšķernieku biedrība.

Posted in Nevalstiskās organizācijas

Mednieku sporta klubs “Vaiņode”

Posted in Beigušies iepirkumi

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Posted in Beigušies iepirkumi

Apmācību nodrošināšana un pētījuma veikšana projekta „Vaiņodes novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā” ietvaros

Posted in Beigušies iepirkumi

Vaiņodes novada administrācijas ēkas teritorijas labiekārtošanas 1. kārta

Posted in Beigušies iepirkumi

Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība būvdarbu līgumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Posted in Beigušies iepirkumi

Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Pašvaldības ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem izmantojot videi draudzīgus būvniecības materiālus un izstrādājumus.

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Datortehnikas iegāde Vaiņodes vidusskolas vajadzībām

Posted in Beigušies iepirkumi

Ēku renovācija atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas daļēja rekonstrukcija un labiekārtošana

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība pašvaldības ēku renovācijai atbilstoši augstiem energoefektivitātes standartiem, zaļā iepirkuma prasībām un atbilstoši projektam „Energoefektivitātes paaugstināšana Vaiņodes novada pašvaldības ēkās – 2. Kārta

Posted in Beigušies iepirkumi

Pārtikas produktu piegāde Vaiņodes internātpamatskolai

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Vaiņodes novada attīstības programmas un teritorijas plānojuma izstrāde

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Elkuzemes dīķa rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi

Vībiņu parka labiekārtošana Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Stadiona teritorijas rekonstrukcija-labiekārtošana

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Divu lietotu autobusu piegāde Vaiņodes novada domei skolēnu pārvadājumiem

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Ceriņu ielas rekonstrukcija

Posted in Beigušies iepirkumi Iepirkumi

Virtuves aprīkojuma piegāde Vaiņodes novada PII „Zīlīte” virtuvei