ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Turpinās ESF projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Papildināts 2020.g. 22.maijā.

Karjeras izglītība, 2019./2020. mācību gadu beidzot

Otrajā mācību semestrī turpinājās tradicionālās “Absolventu stundas”, kuras var saukt arī par “iedvesmas stundām”, kad tagadējie skolēni satiek mūsu skolas absolventus darba dzīvē. 

Par  svarīgu un ļoti nozīmīgu tika atzīta 9. klases skolēnu tikšanās Bērnu klīniskajā universitātes slimnīcā  ar Vitu Šteinu, Bērnu klīniskās universitātes slimnīcas komunikācijas nodaļas vadītāju, pacientu pieredzes koordinatori. Viņa pastāstīja par ārstniecības iestādi un tās darbību, pakalpojumiem un misiju. Pēteris Kļava, ārsts anesteziologs – reanimatologs, mūsu skolas 1982. gada absolvents, pavadīja skolēnus interesantā ekskursijā pa slimnīcu, izrādīja sarežģītas iekārtas un aparatūru mazo pacientu ārstēšanai.

Jau  otro gadu janvāra pēdējā nedēļā notiek Arvīda Desmitnieka, handbola trenera un sporta skolotāja, mūsu skolas direktora piemiņas turnīrs handbolā- 5. – 12. klašu skolēnu jauktajām komandām. Sacensības organizēja un tiesāja mūsu skolas sporta skolotāji un treneri, handbolisti Ainārs Pāvils un Artūrs Auders, kuri par savu karjeras izvēli var teikt, ka “handbols ir viņu dzīvesveids”, un to aizsāka Arvīds Desmitnieks.

Tradicionālajā Gredzenu vakarā  – iepriekšējo gadu absolventu atziņas, kas jāizdara skolā, lai studijas būtu veiksmīgas katra izvēlētajā augstskolā.

RSU Liepājas filiālē semināru ciklā “Mana izvēle – medicīna” 3 nodarbībās 10. klases skolēni ne tikai klausījās teoriju, bet bija iespēja arī praktiski darboties, lai iegūtās zināšanas prastu pielietot.

Valsts aizsardzības mācības praktiskās nodarbības  – iepazīšanās ar karavīra profesiju 10. klases skolēniem notika Skrundas Karoga dienas tradicionālajā piedzīvojumu un izaicinājumu spēlē “Jaunie Skrundas sargi” un pārgājienā  “Pa  Oskara Kalpaka bataljona takām”, kuru sagatavoja Zemessardzes 4. Kurzemes brigādes karavīri un zemessargi. Noslēgumā jaunsargi (5. – 8. klases skolēni) nodeva svinīgo zvērestu – kā karavīri.

Jau otro gadu 10. – 11. klases skolēni piedalījās RTU Liepājas filiāles konkursā “Papīra tilti 2020”, kurās pārbaudīja savas  “inženiera” prasmes un no 50 lapām mēģināja uzbūvēt visizturīgāko papīra tiltu.

10. – 12. klases skolēniem (atbilstoši interesēm) bija iespēja piedalīties RTU  tiešsaistes viktorīnās Enerģētika, elektrotehnika un elektrotehnoloģijas; Mehānika un metālapstrāde, siltumenerģētika, siltumtehnika un mašīnzinības; Uzņēmējdarbība un vadīšana; Informācijas tehnoloģija, datortehnika, elektronika, telekomunikācijas, datorvadība un datorzinātne; Būvniecība; Apģērbu un tekstila tehnoloģija.

Lai noskaidrotu izglītības virzienus nākošajam mācību gadam 10. klasē, tika veikta 9., 8. un 7. klašu skolēnu aptauja.  Aptaujas rezultāti apkopoti, analizēti un noteikti izglītības virzieni (grozi) 2019./2020. m. g. 10. klases skolēniem.

8. un 9. klašu skolēni piedalījās Liepājas pilsētas IP aptaujā “Liepājas pilsētas izglītības attīstības koncepcijas 2020. – 2025. gadam”.

11. klases skolēni  29. aprīlī absolvēja Panākumu Universitāti. Uzsākot mācības vidusskolā, pirms 2 gadiem skolēni uzsāka apmeklēt lekciju kursu (kopā 16), kurās iepazina profesiju daudzveidību, tiekoties ar Latvijā populārām un profesionālām personībām psiholoģijas un sabiedrisko attiecību jomās, veiksmīgiem uzņēmējiem, politiķiem un kultūras sfēras pārstāvjiem. Valsts ārkārtas situācijas pagarināšanas dēļ šis mācību gads noslēdzās “online” režīmā, taču lekcija, tests un izlaidums notika, un skolēni saņems Profesionālās pilnveides izglītības programmas apliecību. 

Janvāra beigās  7. – 10. klases skolēni, Vaiņodes novada brīvprātīgā – Ovidija Bacevičiusa uzaicināti, Paņevežas Juoza Miltiņa ģimnāzijā mācījās teātra mākslu. Tā kā skolēni kopā ar Ovidiju pēcpusdienās apgūst skatuves mākslas iemaņas, brauciens bija gan interesants piedzīvojums, gan lietderīga pieredzes mācība.

EKO skolu Ziemas forumā  trīs dienās, strādājot dažādās interesantās darba grupās, 8. – 10. jaunieši mācījās, kā kļūt par līderi, kā izstrādāt projektu par aktuālām vides vai skolas problēmām, to prezentēt un aizstāvēt, uzzināja par komandas saliedēšanas un motivēšanas metodēm, izmēģināja dažādas neformālās izglītības metodes.

8.a un 8. b klases skolēni piedalījās pilsoniskās izglītības programmā “Jaunais pilsonis”  un papildināja zināšanas un izpratni par pilsonisko sabiedrību un pilsonisko līdzdalību un praktiski darbojās interaktīvajās nodarbībās.

Katras trešdienas (javāris – marts) pēcpusdienā 5. – 10. klases skolēni praktiski darbojās “Kulinārijas darbnīcā”, ko vadīja Agata Bidas (Vaiņodes brīvprātīgā, Polija)

Izmantojot ESF projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējumu, 7.a klases skolēni Liepājas teātrī  iepazinās ar aktieru un teātra “neredzamo” darbinieku profesijas noslēpumiem, kā arī iejustās aktiera lomā un ielūkojās izrādes tapšanas noslēpumainajā pasaulē, uzzināja par  Liepājas teātra aktieru profesionālo karjeru, nosacījumiem un iespējām apgūt aktiera profesiju, redzēja darbnīcas, kur top tērpi, dekorācijas un rekvizīti izrādēm, nedaudz ieskatījās mēģinājumu procesā, uzzināja par dekoratora, friziera, grimētāja, šuvēju, skaņu meistara, apgaismotāja, izrādes vadītāja profesiju nozīmi izrādes tapšanā.

Klases stundās skolēni noskaidroja  – “Kur mācīties pēc skolas beigšanas?”,  “Nākotnes profesijas izvēle – nozīmīgs lēmums”, “Profesiju daudzveidīgā pasaule”, “Vajadzības, vēlmes un spējas”, “Laba darbinieka īpašības”, “Sevis prezentēšanas veiksmes atslēgas”, “Iespējamās darba vietas Vaiņodē”.

Martā, aprīlī un maijā vidusskolēni iepazinās ar augstskolu un koledžu piedāvājumu digitāli.


Papildināts 2019.g. 20.decembrī.

Arī šajā, 2019./2020. m. g., skolā turpinās karjeras izglītība

10. klases skolēni mācās jaunu mācību priekšmetu – Valsts aizsardzības mācību  un RSU Liepājas filiālē  apgūst  semināru ciklu “Mana izvēle – medicīna”, kur uzzina arī par filiālē apgūstamajām studiju programmām un RSU studiju procesa norisi Rīgā, kā arī dzīvei noderīgas zināšanas medicīnā, bet visi 11. klases audzēkņi turpina mācības “Panākumu universitātē”.

Par veiksmīgām un noderīgām atzītas Absolventu stundas, kad par savu karjeras izvēli un veiksmes stāstiem runā mūsu skolas senāki un arī pavisam neseni absolventi gan skolā, gan savās darba vietās. Šogad paldies Ilzei Grundmanei un Janai Jansonei, Inetai Zvejai par praktiskām nodarbībām  (izmantots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums), Lolitai Janekai (Swedbank mācību stunda “Dzīvei gatavs!”), “Pēdu deldētājiem” (Artūram Blumbergam, Tomasam, Dāvidam, Raimondam Pragulbickiem, Mārtiņam Fricsonam un Mārtiņam Juzupam), kuri sagatavoja tradicionālo Adaptācijas dienu 3. septembrī,  un LLU studentiem Kitijai Juzupai, Matīsam Polim, Mikum Pocim, Dāvim Ziemelim, Unai Kauliņai (Ventspils augstskola), Deividam Nilam Vaitkus (LU) par pirmajām studiju mēnešu “patiesībām” un LNO solistam aktierim Jurim Jopem par iedvesmojošu stāstu karjeras izvēlē.

Karjeras dienu noslēgumā 1. klases skolēni (audzinātāja Iveta Kabiņecka) un 3. klases skolēni (audzinātāja Kristīne Pāvila) uzzināja, kā “Saldus pārtikas kombinātā” no piena tiek gatavotas dažādas konfektes – “Gotiņa” un īrisi, arī šerbeti, marmelādes un konfekšu krēmi.

Labo darbu nedēļā  tika turpināta iepriekšējos gados iesāktā “ābolu zibakcija” – SIA “Ābolīt’s” (absolvente Millija Anziķe), konservu cehā  nodoti pārstrādei 5522 kg ābolu, pretī saņemot gatavo produkciju, kuru izmantos skolas ēdnīcā, gan arī Vaiņodes pansionātā. Paši čaklākie – 5. b klases skolēni (audzinātāja Anda Žvagule), kuri salasīja vairāk kā 110 maisus ābolu, saņēma dāvanu – biļetes uz hokeja maču 15. novembrī.

10. klases skolēni, lai praktiski pielietotu valsts aizsardzības stundās iegūtās zināšanas, piedalījās piedzīvojumu spēlē ““Latvijas jaunie sargi” – Latvijas armijai – 100” un organizēja tradicionālo Lāčplēša dienas “Gaismas gājienu” pa Vaiņodes ielām.

Ar izdomu katra klase atzīmēja Latvijas 101. dzimšanas dienu, klāja svētku galdu, pielietojot praktiskās iemaņas gan ēdienu  izvēlē, gan galda noformēšanā (arī iesaistot vecākus).

12. klases meitenes uzsāka mācības Eiropas Parlamenta Vēstnieku skolā, tā papildinot savas karjeras izvēles iespējas pēc vidusskolas beigšanas.

4. klases skolniecei Evelīna Seļukova  piedalījās meistarklasē ar Mārtiņu Sirmo, bet, izmantojot iespēju un saimnieces praktiskos padomus, sociālo zinību stundās  – 2, 3., 5. un 9. klase, un 12. klase  ekonomikas stundās cepa picas Inetas Zvejas beķerejā (izmantots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums). Jau trešo gadu 8. un 11. klases skolēni, kurus interesē tehniskās zinātnes, piedalījās lodēšanas sacensībās Ventspilī.  

1., 2., 3., 8.a  klase  “Labo darbu nedēļā” un apciemoja “ķepas un astes”  dzīvnieku patversmēs Paplakā un Saldū.

Pirms noskatīties izrādi, 5. klases skolēni ekskursijā Liepājas teātrī noskaidroja, kuras profesijas jāapgūst, lai izrādi sagatavotu (izmantots projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējums)

Eko skolas pulciņa skolēni kopā ar vecākiem un vecvecākiem sagatavoja auduma iepirkumu maisiņus un uzdāvināja pircējiem Vaiņodes tirgū, atgādinot par plastmasas iesaiņojuma ietekmi uz vidi.

Ziemassvētku prieku un nelielas dāvaniņas uz veco ļaužu pansionātiem Aizvīķos un Vaiņodē aiznesa 6. klase un mūsu skolas skolēni – mūzikas skolas audzēkņi.

Pēdējā decembra nedēļā visa skola smaržoja pēc Ziemassvētkiem –  “dancoja piparkūkas” – gan mājturības kabinetā, gan skolas virtuvē, gan klasēs atnestajās cepeškrāsniņās, gan atkal I. Zvejas  beķerejā, jo šogad piparkūkas cept gribēja visi  –  gan mazie, gan vidusskolēni.

Vaiņodes vidusskolā turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodarbības.

2. semestrī

Karjeras stundā Marija Pečule, aviokompānijas AirBaltic stjuarte, 8. – 12. klašu skolēniem stāstīja, kā nolēma kļūt par stjuarti, kaut gan pēc 9. klases beigšanas mūsu  skolā absolvēja Liepājas Em. Melngaiļa mūzikas skolu, jo bērnības sapnis bija kļūt par dziedātāju, kādas zināšanas un rakstura īpašības svarīgas stjuartes darbā.

Janvārī vidusskolēni piedalījās RSU Liepājas filiāles rīkotajā  RSU semināru ciklā jauniešiem “Mana izvēle – MEDICĪNA”.

1. un 3. klases bērnus Keitas vecvecāki un arī citi kanisterapijas komandas “Canis Group Liepāja” biedri iepazīstināja ar neparastāku profesiju – kanisterpijas suņu sagatavošanu. Bērni skatījās suņu paraugdemonstrējumus, piedalījās jautrās stafetēs kopā ar suņiem.

Turpinot pagājušajā gadā iesākto tradīciju, kad meitenes guva labus panākumus ātradīšanas sacensībās Liepājas pilsētā, janvāra beigās šādas sacensības 6. – 11. klašu meitenēm notika mūsu skolā. Viens no galvenajiem vērtēšanas kritērijiem – vairāk noadītas rindas. Meitenēm pievienojās un savu prasmi pārbaudīja arī skolotāja Dace Čivžele.

Skolēnu vērtējumā ļoti aktuālas ir “Absolventu stundas”, (šogad, gatavojoties skolas kārtējam salidojumam, sevišķi).

Par savu profesiju “Glābējs” 1. – 5. klases skolēniem stāstīja Gunārs Juzups, VUGD KRB Kurzemes reģiona brigādes Liepājas 1. daļas Priekules vada komandiera vietnieks, Vaiņodes vidusskolas 34. izlaiduma absolvents.

Karīna Guļtjajeva  (61. izlaiduma absolvente) ar karjeras izvēli – interjera dizainere – iepazīstināja  8., 9. klases skolēnus. Stāstīja par studijām Ekonomikas un kultūras augstskolā, par darbu salonos RIPO.LV un DOBE – HOME.

Vairākās nodarbībās par savu karjeras ceļu 6. – 9. klases skolēniem stāstīja Andris Ronkauskis (39. izlaidums), Valsts policijas nodaļas priekšnieka vietnieks, bet vairāki skolēni, kuri vēlējās, varēja piedalīties policijas reidos.

Ar savu neprasto karjeras ceļu no mūzikas skolas absolvēšanas līdz poļu valodas studijām LU, prakses gadiem Latvijas vēstniecībā Polijā un darbam LR Ārlietu ministrijā stāstīja Agnese Ķempe (54. izlaidums), bet, kā mainīt karjeru un turpināt apgūt zināšanas, stāstīja Linda Bēta (56. izlaidums), jo skolotājas profesija bija jānomaina  pret darbu Kurzemes reģionālajā valsts darba inspekcijā..

Ar Vaiņodes vidusskolas absolventu dzīves un karjeras stāstiem jaunieši varēja iepazīties šī mācību gada svarīgākajā notikumā – skolas salidojumā 4. maijā. (Sarunas un dažādu jautājumu izzināšana turpinājās līdz mācību gada beigām).

                Visu mācību gadu 10. klases skolēni piedalījās “Panākumu universitātes” nodarbībās, kurās tikās ar valstī populāriem savas profesijas pārstāvjiem. 2. mācību pusgadā  RSU Liepājas filiāles rīkotajā  RSU semināru ciklā jauniešiem “Mana izvēle – MEDICĪNA” turpināja 12. klases skolēni (2),  RTU Liepājas filiāles rīkotajā konkursā “Papīra tilti Liepājā 2019” vidusskolēnu komanda ieguva 8. vietu (no 19), bet  lodēšanas sacensībās Ventspilī  prasmi pārbaudīja 9. un 10. klases puiši.

                “Ēnu dienā” uzņēmumu un iestāžu  darbiniekus jaunieši  (11. klase) ēnoja Liepājā, Jelgavā un Rīgā.

Radošajās darbnīcās Sv. Valentīna dienā un “Zaļais restarts” ar dažādiem panākumiem piedalījās  visi 1. – 12. klases skolēni.

                Tradicionālajā “Skaitļa П” dienā  6. – 12. klases jaunieši noskaidroja, kurās profesijās nepieciešamas matemātikas zināšanas.

                Par dzīvi un karjeras izvēli sarežģītos dzīves mirkļos notika saruna ar režisoru, aktieri, rakstnieku Andreju Miglu.

                Interesanta 1. – 5. klases skolēniem bija darbošanās K komandas “Profesiju šarādēs”.*

Aprīlī Lielaj;a talkā katra klase sameklēja un praktiski darbojās, sakopjot un labiekārtojot kādu “objektu” novadā.

Galdnieka darba iemaņas 8 puiši apguva, ataunojot krēslus*, gan akcijā “Tuk-tuk! Taisīsim strazdulēniem  būri!” (7. – 9. klase)

                Par profesiju daudzveidību skolēni pārliecinājās mācību stundās Swedbank “Finanšu laboratorijā un “Ziedoņa istabā”  (11., 12. klase), maizes ceptuvē (3. un 4. klase)*, nodarbībā par jauniešu līdzdalību dažādos pasākumos* (10., 11. klase), gan dažādās karjeras izglītības ekskursijās – ražotnē “Ādažu  čipsi”, (6. klase),  Liepājas lidostā (9. klase), “Grafikas” darbnīcā un “Grāmatu iesiešanas” darbnīcā* (3. klase),  Liepājas ugunsdzēsēju depo, Liepājas Leļļu teātrī* (1. klase), keramikas darbnīcā “Virzas” (2. klase), rotkaļa darbnīcā Liepājas Amatnieku namā* (7. – 8.  klase).

Pirms jaunā mācību gada paredzēta nodarbība, lai praksē pārliecinātos par interesantas un aktuālas profesijas –  kosmetologa – amata prasmēm, iespējām un pieprasījumu darba tirgū.*

*Izdevumi par karjeras izglītības ekskursiju objektu apskati un nodarbībām/ transporta izdevumiem tika apmaksāti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” finansējuma.

==x==

Papildināts 2019.g. 4.februārī.

Vaiņodes vidusskolā turpinās ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” nodarbības

Vienmēr bērnus un jauniešus nodarbinājis jautājums- kas es būšu, kad izaugšu?  Par ko mācīties? Kuru profesiju izvēlēties pēc skolas beigšanas? Kā savu profesiju veiksmīgi atrada vecāki, skolas absolventi?

Sarunas par veiksmīgu karjeras izglītību un izvēli notikušas gan ar skolēnu vecākiem, skolotāju sanāksmēs, gan individuālās konsultācijās, gan klases stundās un dažādās praktiskās nodarbībās un ekskursijās.

Arī šajā m. g. septembrī  6. ab klašu skolēni, mācoties “Meža ABC”, apguva meža attīstības ciklu – no jaunaudzes līdz izaugušam mežam, tā uzzinot par mežkopja  profesijas daudzveidību.

Kārļa Vērdiņa Dzejas stundā aktieris Ēriks Vilsons veiksmīgi dzejas priekšnesumu saistīja sarunā par skolēniem pašiem, viņu pārdzīvojumiem, iekšējām sajūtām, kā arī ar saviem secinājumiem par dzejnieka, aktiera, mūziķa profesiju.

10. klases skolēni uzsāka mācības „Panākumu Universitātē”,  kas ir akreditēta profesionālās pilnveides izglītības programma jauniešiem. Visa mācību gada laikā, iepazīstoties ar veiksmīgu un profesionālu personību karjeras pieredzi, skolēni tiks ieinteresēti attīstīt savu personību attīstību, paplašināt savu redzesloku, gūt savus personīgos panākumus.

Tradicionālajā Miķeļdienas tirdziņā 2. – 4. klases tirgotāji gan patstāvīgi, gan ar vecāku palīdzību sakārtoja darbavietas – izlika preci, apsprieda cenas, sagatavoja iesaiņojumu, mācījās godīgas tirgošanās noteikumus – pārdot tikai pašu rokām izaudzēto, izcepto, izveidoto, skaitīja ienākumus, tādā veidā jau sākumskolā attīstītot  komerczinību  pamatus, kā arī prasmi pievilcīgi iesaiņot un pasniegt preci.

11. klases skolēni  apmeklēja  lielāko Latvijas skolēnu, jauniešu un skolotāju uzņēmējdarbības konferenci  “UZDRĪKSTIES UZVARĒT!”, kurā skolēni klausījās sabiedrībā zināmu uzņēmēju un personību, kas sevi  jau apliecinājušas uzņēmējdarbībā un ar to saistītās jomās, veiksmīgas karjeras stāstus, aicinājumu ikvienam domāt un nebaidīties likt drosmīgus pamatus savai nākotnei.

Gatavojoties Latvijas simtgadei, 14. septembrī, 8., 10. un 12. klases skolēni piedalījās Vaiņodes parka labiekārtošanā – stādīja košumkrūmus, krāsoja soliņus, meklēja tiem ērtāko izvietojumu,vairāk uzzināja par  ainavu arhitektu, dārznieku, kokkopju aroda īpatnībām.

11. un 12. klases audzēkņi  Ziemeļvidzemē  apmeklēja  vairākas ražotnes un uzņēmumus – šokolādes darbnīcu Trikātā, Ķoņu dzirnavās redzēja graudu pārstrādi par miltiem, vēroja, kā ar vairāk kā 100 gadus vecām iekārtām rūpnieciski notiek aitu vilnas pārstrāde par dziju, priecājās par gatavajiem izstrādājumiem. Rūjienas saldējuma rūpnīcā iepazinās ar ražošanas procesu, saldējuma sastāvu, veidiem. Straupes metālkalēja Daiņa Mežanča darbnīcā  vēroja dzelzs apstrādes procesu, izstrādājumu veidošanu,  tika dota iespēja izmēģināt dažas lietas pašiem.

7. klases skolēni, apmeklējot Ziemeļvidzemes ievērojamākās vietas, “apguva” gida profesiju SIA “Mārītes” profesionāla gida vadībā, uzzināja par karjeras iespējām tūrisma nozarē (Izdevumi par ekskursijas objektu apskati un nodarbībām tika apmaksāti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”finansējuma).

Oktobrī un novembrī visi 11. klases skolēni mācījās un saņēma Latvijas Universitātes “Apliecību par piedalīšanos dzīvesstāstu intervētāju treniņsemināra “Dzīvesstāstu mācībstunda” ciklā un atskaites intervijas iesniegšanu Nacionālās mutvārdu vēstures krājumam”. Uzklausot savu vecāku, radinieku un skolotāju dzīvesstāstus, jaunieši uzzināja arī par viņu karjeras veidošanos un profesijas izvēli.

Rudens brīvdienās skolēni pārstāvēja skolu “Labo darbu” festivālā Talsos. Mūsu skola tajā piedalījās ar 2 gados plašākajās akcijās paveikto – “Zoozīļuks 2016” (uz zoodārzu aizveda nodeva izžāvētu  3611,75 kg ozolzīļu), bet 2017. gada rudenī salasīja un pārstrādei SIA “Ābolīt’s” nodeva 2 240 kg ābolu un klausījās citu skolu labo darbu pieredzes stāstus. Šogad “Labo darbu” nedēļā skolēni salasīja un SIA “Ābolīt’s” konservu cehā pārstrādei nodeva vairāk kā 4000 kg ābolu. (Jaunās ogu, augļu un dārzeņu pārstrādes sezonas sākumā ieplānotas ekskursijas uzņēmumā, lai skolēni iepazītos ar uzņēmējdarbības, pārtikas tehnologa, menedžera u. c. profesijām Vaiņodes vidusskolas absolventes M. Ažēnas uzņēmumā.

Valstssvētku priekšvakarā ar skolēniem tikās pulkvežleitnants Ilvars Dreimanis, Valsts robežsardzes Ventspils pārvaldes priekšnieka vietnieks, Kriminālizmeklēšanas dienesta priekšnieks, Vaiņodes vidusskolas 39. izlaiduma absolvents.

Katra  klase mūsu valsts 100 gadadienu atzīmēja pie svētku galda. 1. klases bērniem Jāņa mamma, profesionāla kūku cepēja, ierādīja konditora amata iemaņas – mācīja cept svētku torti. Tad bērni kopā ar vecākiem klāja svētku galdu un secināja, ka “tā bija labākā dzimšanas dienas svinēšana”.

Ziemassvētku radošajās darbnīcās “pašu rokām darināts” – visās klasēs tika darināti logu dekori – “sniegpārsliņu putenis”, vidusskolas meitenes cepa piparkūkas skolotāju pensionāru Ziemassvētku saldumu paciņām un Vaiņodes pansionāta iemītniekiem. Novada  Ziemassvētku egles rotāja  5. – 12. klases skolēnu darināti – izzāģēti un  nokrāsoti  rotājumi – 29 iemīļotu pasaku varoņi.

Semestra beigās 12. klasē mājražotāji  Ineta Jurķe – Miķelsone un Jānis Miķelsons (SIA „Miju”) vadīja radošo darbnīcu, kurā  skolēni tika iepazīstināti ar uzņēmējdarbību – kā pārtikā un kosmētikā izmantot  savvaļas un ārstniecības augus.

Praktiskajā nodarbībā katrs pats sev pagatavoja  augu tēju maisījumus, saņemot konsultācijas, kas ar ko sader kopā,  pagatavoja garšaugu maisījumus – pārtikas piedevas, un, izvēloties sev tīkamus komponentus, katrs gatavoja  ķermeņa skurbi.

2. klases bērni pirms izrādes “Sniegbaltīte un 7 rūķīši”  Liepājas teātrī  iepazinās ar izrādi veidojošo teātra darbinieku profesijām, to uzdevumiem un nozīmi katras izrādes veiksmīgai norisei, bet 5. klases skolēni bija ļoti iepriecināti par interesanto nodarbību Liepājas Leļļu teātrī, jo redzēja, kā strādā leļļu meistari, varēja izmēģināt lelles darbībā, noskaidrot arī citas teātrī nepieciešamās profesijas. (Izdevumi par ekskursiju objektu apskati un nodarbībām tika apmaksāti no projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”finansējuma).

==x==

Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 Kopš projekta realizācijas sākuma Vaiņodes vidusskolas skolēni regulāri tiek iepazīstināti ar dažādām profesijām. Skolā ir viesojušies dažādu profesiju pārstāvji, kuri iepazīstinājuši ar sevis izvēlētajām profesijām, pastāstījuši, kā nonākuši līdz šādai izvēlei. Skolā ir viesojušies mūziķi, aktieri, mājražotāja un augstāko izglītības iestāžu pārstāvji, kuri snieguši informāciju par izglītības iespējām.

Informācija ir pieejama arī www.vvskola.lv

==x==

Informācija papildināta 2018.g. 8.jūnijā.

Vaiņodes novada pašvaldība kā projekta partneris piedalās ESF projektā “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Sadarbības līgums par projekta īstenošanu starp Valsts izglītības attīstības aģentūru un Vaiņodes novada pašvaldību noslēgts 2017. gada 15. martā.

Projekta specifiskais mērķis ir “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.”

Projekta ietvaros noslēgts līgums ar karjeras konsultanti Māru Tamužu, kura pienākumus pilda Vaiņodes vidusskolā (Izmēģinājumskola) un Vaiņodes internātpamatskolā (Projektā neiesaistītā skola). Atbilstoši Sadarbības līguma grozījumiem (18.10.2017.), Vaiņodes vidusskolā projektā  ir iesaistīti 239 skolēni, bet Vaiņodes internātpamatskolā 26 skolēni.

Projekta ietvaros skolēniem ir iespēja mācību ekskursiju ietvaros apmeklēt dažādas iestādes un ražotnes, lai iepazītos ar profesijām, kā arī uzaicināt dažādu profesiju pārstāvjus pie sevis skolā, lai noklausītos viņu stāstījumus par dažādām profesijām.

==x==

Vaiņodes novada pašvaldība 2017.gada 22.martā ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu Eiropas Savienības fondu darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros.

Projekta finansējuma saņēmējsValsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA)
Projekta sadarbības partnerisVaiņodes novada pašvaldība
Projekta īstenošanas pamats2016. gada 7.jūnija Ministru kabineta noteikumi Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5. specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”

Projekta specifiskais atbalsta mērķis

Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs
Sadarbības līguma ietvaros īstenojamās projekta darbības3.darbība “Specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu pedagogu karjeras konsultantu un karjeras atbalsta īstenošanā iesaistīto speciālistu papildizglītība karjeras atbalsta pasākumu īstenošanas jautājumos”.

 6.darbība “Karjeras atbalsta pasākumu (tai skaitā karjeras informācijas, karjeras izglītības un karjeras konsultāciju) īstenošana specifiskā atbalsta īstenošanā iesaistīto izglītības iestāžu izglītojamiem visos Latvijas novados un republikas pilsētās”.

Projekta specifiskā atbalsta mērķa grupaPašvaldības dibinātās vispārējās (tai skaitā speciālās) izglītības iestādes un to izglītojamie
Projekta izmēģinājumskolas (iesaistītās izglītības iestādes)Vaiņodes vidusskola

 

Projektā neiesaistītās izglītības iestādesVaiņodes internātpamatskola – (likvidēta 2018.g. jūnijā)
Projekta īstenošanas termiņš pašvaldībā2017.gada 22. marts – 2020.gada 30.decembris

Finansējums

Pašvaldības projekta darbību nodrošināšanai paredzētais finansējums tiek aprēķināts un piešķirts uz katru mācību gadu projekta īstenošanas laikā, nosakot maksimālo pieejamo finansējumu vienam mācību gadam atbilstoši  izglītojamo skaitam pašvaldības izglītības iestādēs.
Kontaktinformācija Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs
Tālrunis: 63464500; 26360817
 E-pasts:  projekti@vainode.lv

Author: Rajah