IZSOLES NOTEIKUMI Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Garnizons” 6,74 ha platībā, kadastra apz. 6492 007 0176, , nomas tiesību iegūšanai

Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Garnizons” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0176, ha platībā nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšana atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.

Izsole notiek ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.

Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāko cenu ” likuma „ Par valsts un pašvaldību finansu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.

Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja RĪKOJUMU izveidota Zemesgabalu nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Kontaktpersona jautājumos par izsoles Objektu – G. Taujēna, tel. 63484912.

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli ir no 01.02.2016.-12.02.2016. iesniedzot pieteikumu Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē. (2. pielikums)

Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 17.02.2016, plkst. 10:00

Izsoles veids –mutiska, ar augšupeju soli.

Izsoles objekta – zemes vienības „Garnizons” ar kadastra apzīmējumu 6492 007 0176, 6,74 ha platībā, izmantošanas mērķis – zemes, uz kurām galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība, kas atbilst Vaiņodes novada teritorijas plānojumā noteiktajai izmantošanai.

Zemes nomas līguma termiņš 5 (pieci) gadi.

Zemes vienība nav instrumentāli uzmērīta nav reģistrēta zemesgrāmatā un 21.12.2009. Vaiņodes novada domes sēdes lēmumu (prot.Nr.12, 11. p.) zemes vienība piekrīt pašvaldībai.

Izsoles sākuma cena par 1 ha ir EUR 11.25 (bez PVN). Nomas tiesību izsoles minimālais solis ir EUR 2,00 (bez PVN). Nomas maksai pieskaitāms pievienotās vērtības nodoklis (PVN).

Informācija par nomas tiesību izsoli tiek publicēta pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv , pēc Vaiņodes novada domes lēmuma pieņemšanas.

 

Sīkāk skatīt pielikumā(.doc)

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2016. gada 5. februāris
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Natālija, Tālija, Broņislava un Broņislavs
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: