Kapitālsabiedrības

Informācija par kapitālsabiedrībām,
kurās Vaiņodes novada pašvaldībai pieder kapitāla daļas

Nr.
p.
k.
FirmaJuridiskā adrese, kontaktiPamatkapitāla lielums (euro)Pašvaldības
līdzdalības
apmērs
(%)
Līdzdalības atbilstība Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.panta pirmajai daļai 1
Vispārējais stratēģiskais mērķisKapitāla daļu turētāja pārstāvisKapitālsabiedrības izmaksātās dividendes pašvaldībai (euro)Gada pārskati
Vaiņodes novada pašvaldības kapitālsabiedrības, kurās tai pieder visas (100%) kapitāla daļas
Maza kapitālsabiedrība 2
1SIA “Vaiņodes doktorāts”
Reģ. Nr. 42103011250
Valdes priekšsēdētāja
Ilona Blumberga
Raiņa iela 1A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435
Tālr.63464203
14596.00100%Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.p. pirmā daļa, VPIL 88.p. pirmās daļas 2.punkts
Nodrošināt veselības aprūpes pakalpojumu pieejamību un veicināt Vaiņodes novada iedzīvotāju veselīgu dzīvesveidu
(kapitālsabiedrības saimnieciskā darbība apturēta no 2012.gada)
V.JansonsNAV2009.g.
2010.g.
2011.g.
2012.g.
2013.g.
2014.g.
2015.g.
2016.g.
2017.g.
Publiski privātā kapitālsabiedrība
Maza kapitālsabiedrība 2
1SIA “Priekules slimnīca”
Reģ. Nr. 40003218218
Valdes priekšsēdētāja
Tatjana Ešenvalde
Aizputes iela 5,
Priekule, Priekules
novads
LV – 3434
Tālr. 63461361
438 206.0011.39%Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.p. pirmā daļa, VPIL 8.p. pirmās daļas 2.punkts
SIA “Priekules slimnīca” pamatdarbības veids ir stacionārās un ambulatorās veselības aprūpes pakalpojumu un ilgstošās sociālās aprūpes un rehabilitācijas pakalpojumu sniegšana. Uzņēmumā tiek piedāvāta iedzīvotāju medicīniskā aprūpe atbilstoši veselības aprūpes bāzes programmai. Uzņēmuma galvenie darbības virzieni ir: ambulatorā slimnieku izmeklēšana un ārstēšana iedalītā limita apjomā; dienas stacionāra pakalpojumi iedalītā limita apjomā; diennakts steidzamās medicīnas palīdzības punkta pakalpojumi; stacionāro veselības aprūpes pakalpojumi(aprūpes gultas) iedalīto limitu apjomā; zobārstniecības pakalpojumi; medicīniskā mājas aprūpe.V.JansonsNAV2016.g.
2017.g.
2SIA “RAS 30”
Reģ. Nr.
42103022818
Valdes priekšsēdētājs
Normunds Niedols
Graudu iela 27, Liepāja
LV – 3401
Tālr. 29262328
283 445.007.63%Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.p. pirmā daļa, VPIL 88.p. pirmās daļas 2.punkts
Atkritumu apstrāde un izvietošana (izņemot bīstamos atkritumus) Atkritumu savākšana (izņemot bīstamos atkritumuV.JansonsNAV2016.g.
2017.g.
3SIA “Liepājas reģiona tūrisma informācijas birojs” ”
Reģ. Nr. 40003302839
Valdes locekle
Inta Šoriņa
Rožu laukums 5/6,
Liepāja
LV – 3401
Tālr. 63480808
266 680.001.8%Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma
4.p. pirmā daļa, VPIL 88.p. pirmās daļas 2.punkts
Pilnveidot detalizētas datubāzes par tūrisma iespējām Liepājā un tās apkārtnē – veidošana un uzturēšana. Popularizēt Lejaskurzemi un Liepāju kā tās centru pilnveidojot komunikāciju. Aktīvi piedalīties tūrisma attīstībā reģionā.V.JansonsNAV2016.g.
2017.g.


1
 Valsts pārvaldes iekārtas likums, 88.panta pirmā daļa.
2 Saskaņā ar MK 22.12.2013. noteikumiem Nr.791 “Noteikumi par publiskas personas kapitālsabiedrību un publiski privāto kapitālsabiedrību valdes un padomes locekļu skaitu atbilstoši kapitālsabiedrības lielumu raksturojošiem rādītājiem, valdes un padomes locekļu mēneša atlīdzības maksimālo apmēru”.