Lokālplānojuma izstrāde nekustāmajam īpašumam “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.

Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

Vaiņodes novada dome ir uzsākusi lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā (kadastra Nr. 64540030174) ar mērķi mainīt noteikto funkcionālo zonējumu un izmantošanas noteikumus Vaiņodes novada teritorijas plānojumā no “Mežu teritorija” (M) un “Lauku teritorija (L) uz “Publiskas apbūves teritorija” (P), kurā galvenais teritorijas izmantošanas veids būtu aizsardzības un drošības iestāžu apbūve. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs- Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs.

Sīkāka informācija www.geolatvija.lv