Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 007 0181, ar nosaukumu “Garnizons”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 24.07.201707.08.2017 līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 1,24 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 2,00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 08.08.2017., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista I. Saulītes ( tel. 63484912).

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

  1. Kad. apz. 6492 007 0181, ar nosaukumu “Garnizons, 1,73 ha platībā.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška