Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Vaiņodes grantsbedres”, kadastra apzīmējums 6492 003 0666 – 2.39 ha platībā.

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 28.08.2019. – 16.09.2019. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 10,29 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Iznomāšanai paredzēts tikai zāles pļaušanai, cita veida saimnieciskā darbība aizliegta. Izsole notiks 17.09.2019., plkst. 10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona ( tel. 63484912).

Author: Rajah