Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz zemes gabalu “KRUSTKALNA GRANTSBEDRES”, kadastra apzīmējums 6454 003 0090 – 4.1 ha platībā.

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes

nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 19.04.2021 -11.05.2021. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 7.80 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus maksājama NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi. Izsole notiks 12.05.2021., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista G.Taujēna,( tel.25906565) un  nekustamo īpašumu speciālista O. Jēkabsons (tel. 26085911).

Author: Armands Radzuška