Birka: zemesgabali

Posted in Rezultātu paziņojumi

Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli – Kad. apz. 6454 004 0173, ar nosaukumu “Līdzību grantsbedres”

Rezultāti – gada 17. maija zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Līdzību grantsbedres”, kad. apz. 6454 004 0173, 3.9 ha platībā, Z/S “Kalnu Kanaviņas”, reģ.Nr. reģ. Nr.42101002906, kuru pārstāvēja īpašnieks Oskars Pāvils, nosolīja 1ha par cenu EUR 144.50 ,

Posted in Bez tēmas

Izsole uz zemes gabalu nomu Embūtes pagastā.

Pieteikšanās uz nomas tiesībām. Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumiem Nr.735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15.punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemes gabaliem