Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:

Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, sēžu zāle 3.stāvā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 2017.g. 23.martā plkst. 15.00

Sēdes darba kārtība:

1. Par nekustamo īpašumu nodokļu parādu piedziņu

1.1. Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums

1.2. Zvērinātas tiesu izpildītājas Daces Cgojevas iesniegums

2. Par zemes nomas līguma pagarināšanu

2.1. …. iesniegums

2.2. …. iesniegums

2.3. …. iesniegums

2.4. …… iesniegums

2.5. …… iesniegums

2.6. ……iesniegums

2.7. … iesniegums

3. Par medību tiesību nomas līgumu slēgšanu

4. Biedrības Mednieku kluba „Embūte” iesniegums

5. Biedrības Mednieku kluba „PIRTKURI” iesniegums

6. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma Tirgoņu iela 5 – 2, ar kadastra numuru 6492 900 0197, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu

7. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “ Sanatorija” Vaiņode”8” – 8, ar kadastra numuru 6492 900 0196, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu

Par nekustamā īpašuma “….”, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov. atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Brīvības iela….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Par nekustamā īpašuma “…..”, kad. apz. …., sadalīšanu

Par ēkas nomas laušanu

9.1. …iesniegums

9.2. … iesniegums

Par ēkas nomas līguma slēgšanu

10.1. ….. iesniegums

10.2. ….. iesniegums

Par zemes ierīcības projekta „Nekustamā īpašuma „….i”, Vaiņodes pag.,               Vaiņodes     nov., kad. apz. …, sadalīšanu” apstiprināšanu

Par zemes nomas līguma slēgšanu

12.1. Z…. iesniegums

Kungu iela …, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., domājamo daļu noteikšana, izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu

Par kustamas mantas Ford Transit pārdošanas izsoles rezultātiem

Par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu

Par pabalstu politiski represētajam personām Vaiņodes novadā

Par dzīves vietas deklarēšanu

Par deklarētās dzīves vietas anulēšanu

18.1. …. iesniegums

18.2. …. iesniegums

Par telpu nomas līguma slēgšanu ar Valsts Meža Dienestu

Par sociālo pabalstu SAC “ Vaiņode” uzturēšanās maksas segšanai

 

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks 2017.g. 15.martā plkst. 9.00
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2017.g. 15.martā plkst. 16.00
Finanšu komitejas sēde notiks 2017.g. 23.martā plkst. 14:00

DOMES SĒŽU PROTOKOLI.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2013. gada 22. augusts
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Aldonis un Agija
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: