Domes sēde

Iedzīvotāju ievērībai:

Domes sēžu norises vieta: Vaiņodes novads, Vaiņode, Raiņa iela 23a, sēžu zāle 3.stāvā.
Kārtējā Vaiņodes novada domes sēde notiks 2017.gada 26.septembrī plkst. 15.00

Sēdes darba kārtība:

 1. Par zemes nomas līguma laušanu ….iesniegums
 2. Par zemes nomas līguma slēgšanu ….. iesniegums
 3. Par īres līguma slēgšanu

3.1……iesniegums
3.2…… iesniegums
3.3. ….. iesniegums
3.4……. iesniegums
3.5. …… iesniegums
3.6. …… iesniegums
3.7…….. iesniegums
3.8. ….. iesniegums
3.9. ….. iesniegums
3.10….. iesniegums

 1. Par Medību koordinācijas komisijas sastāvu
 2. Par nekustamā īpašuma atsavināšanu
  • … Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
  • …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
 3. Par nekustamā īpašuma izvērtēšanu pašvaldības funkciju pildīšanai un atsavināšanas procedūras uzsākšanu.
  • …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
  • …., Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
  • ….., Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
  • …. Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
 4. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma “Ceriņu iela 12” , ar kadastra numuru 6492 006 0618, atsavināšanas izsoles noteikumu apstiprināšanu
 5. Par līdzfinansējumu bērnu drošības projektam “ Lai dzīvo bērni”
 6. Par mūzikas skolas pedagogu ceļu izdevumu apmaksu
 7. Par pašvaldības atbalstu mūzikas skolas mērķdotācijai
 8. Par pašvaldības finansējumu interešu izglītības programmai “ Māksla”
 9. Par Vaiņodes novada pašvaldībai piederošās kustamās mantas  pārdošanu izsolē
 10. Par siltumenerģijas izcenojumu
 11. Par Vaiņodes novada pašvaldības grāmatvedības organizācijas un uzskaites kārtības apraksts (nolikums)
 12. Par nekustamā īpašuma “Krūklīši” cirsmas izsoles protokola apstiprināšanu
 13. Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 12.punktā “Par Vaiņodes internātpamatskolas ēdnīcas maksas pakalpojumu izcenojumu apstiprināšanu”
 14. Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 13.punktā “Par ēdināšanas izmaksu apstiprināšanu Pirmsskolas izglītības iestādē “Zīlīte”
 15. Par grozījumiem 2017. gada 22.augusta Vaiņodes novada domes lēmuma protokola nr. 3, 14.punktā “Par ēdināšanas izmaksām Vaiņodes vidusskolā”
 16. Par piecenojumu pārdošanā pieņemtajām precēm (suvenīriem)
 17. Par dalību projektā “ Simtgades bērni”
 18. Par grozījumiem Vaiņodes novada pašvaldības darba samaksas un sociālo garantiju nolikumā
 19. Par līdzfinansējumu internātpamatskolas saimnieciskajiem izdevumiem un pedagoģisko likmju samaksai
 20. Par Vaiņodes novada pašvaldības administratīvo komisiju
 21. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Meijeri ” nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšana
 22. Par Vaiņodes novada pašvaldības neapbūvēta zemes gabala “Garnizons” nomas tiesību izsoles protokola apstiprināšana
 23. Par nekustamā īpašuma “….  zemes lietošanas mērķa maiņu
 24. Par nekustamā īpašuma “….” zemes vienības daļas noteikšanu apbūves tiesības nepieciešamībai
 25. Par īres līguma laušanu
 26. Par dzīves vietas deklarēšanu
 27. Par Vaiņodes novada arhīva komisiju
 28. Par pabalstu personām deklarētām Vaiņodes novadā, kas piedalījās Černobiļas atomelektrostacijas avārijas (ČAES) seku likvidēšanā
 29. Par Novada pašvaldības izpilddirektora iecelšanu amatā
 30. Par vēlētāju apvienības “ Par pārmaiņām Vaiņodes novadā” iesnieguma izskatīšanu

 

Sēdes darba kārtība:

Tautsaimniecības attīstības jautājumu komitejas sēde notiks 2017.g. — plkst. 14.30
Sociālo, izglītības un kultūras jautājumu komitejas sēde notiks 2017.g. — plkst. 15.00
Finanšu komitejas sēde notiks 2017.g. — plkst. 15.00

DOMES SĒŽU PROTOKOLI.

Komentēšana nav pieejama.

Publicēts: 2013. gada 22. augusts
 • Arhīvs

 • Vārda diena

  Gundars, Kurts un Knuts
 • Laikapstākļi Vaiņodē

  Vaiņode

  °C
  Gaisa spiediens: hPa
  Vēja stiprums: m/s
  Vēja virziens: