Dzimtsarakstu nodaļa

Ar 01.11.2021.  ir izveidota Dienvidkurzemes novada dzimtsarakstu nodaļa, juridiskā adrese:

Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads un vadītāja ir Iveta Juškeviča.

Reģistrēt jaunpiedzimušā bērna dzimšanu, laulību, personas miršanu,
kā arī saņemt atkārtotu apliecību var jebkurā dzimtsarakstu nodaļā.

Dzimtsarakstu nodaļas nolikums (.pdf)


Dzimšanas fakta reģistrācija
Pēc bērna piedzimšanas viena mēneša laikā par to jāpaziņo Dzimtsarakstu nodaļai.

Nepieciešamie dokumenti:

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izsniegta medicīnas apliecība, kas apliecina dzimšanas faktu (oriģināls);
 • abu vecāku pases vai personu apliecības (oriģināli);
 • laulības apliecība, ja vecāki ir savstarpēji laulāti;
 • ja bērna vecāki laulībā nesastāv – paternitātes atzīšanas iesniegums (aizpilda abi vecāki dzimtsarakstu nodaļā).

Dzimšanas fakta reģistrācija ir bez maksas.

Vaiņodes novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu ģimenei sakarā ar bērns piedzimšanu, 215.00 euro apmērā, ja bērna mātei vai tēvam vismaz 6 (sešus) mēnešus deklarētā dzīvesvieta ir Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā.

Dzimšanas fakta reģistrāciju nosaka: 
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, 01.01.2013., V nodaļa


Laulības reģistrācija

Nepieciešamie dokumenti:

 • abu personu pases (oriģināli);
 • vecāku, aizbildņu vai bāriņtiesas rakstveida atļauja, ja viena no personām, kas vēlas doties laulībā, ir nepilngadīga;
 • ja stājas atkārtotā laulībā, nepieciešami dokumenti par iepriekšējās laulības izbeigšanos (notāra izdota laulības šķiršanas apliecība, tiesas spriedums, bijušā laulātā miršanas apliecība vai izziņa no civilstāvokļa aktu reģistra);
 • ziņas par diviem laulību reģistrācijas lieciniekiem (vārdi, uzvārdi un personas kodi).

Iesniegumu par laulības noslēgšanu aizpilda dzimtsarakstu nodaļā, klātesot līgavai un līgavainim.

Laulību reģistrē ne agrāk kā viena mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā pēc iesnieguma  un citu laulības noslēgšanai nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dzimtsarakstu nodaļā.

Valsts nodeva par laulību reģistrāciju ir 14.00 euro.

Laulību reģistrāciju nosaka:
Civilstāvokļa aktu reģistrācijas likums, 01.01.2013. IV nodaļa


Miršanas fakta reģistrācija

Nepieciešamie dokumenti:

 • ārstniecības iestādes vai ārstniecības personas izdota medicīnas apliecība par nāves cēloni (oriģināls);
 • mirušās personas personu apliecinošs dokuments (oriģināls);

Miršanas fakta reģistrācija ir bez maksas.

Vaiņodes novada pašvaldība izmaksā vienreizēju pabalstu 75.00 euro apmērā, ja mirušās personas pēdējā deklarētā dzīvesvieta bija Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā.

Miršanas fakta reģistrāciju nosaka:
Civilstāvokļa aktu likums, 01.01.2013., VI nodaļa


Atkārtotu dzimšanas, laulības vai miršanas apliecību izsniegšana

Nepieciešamie dokumenti:

 • iesniegums un ieinteresētās personas pase;
 • Tiesu, izmeklēšanas iestāžu, dzimtsarakstu nodaļas iesniegums, ja nepieciešams izsniegt civilstāvokļa akta reģistra kopiju;

Valsts nodeva par atkārtotas apliecības saņemšanu 7.00 euro.

Atkārtota civilstāvokļa aktu reģistrāciju apliecinošu dokumentu izsniegšanu nosaka
Civilstāvokļa aktu reģistra likums, 01.01.2013.
MK noteikumi Nr. 761., 03.09.2013.


Vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņa

Nepieciešamie dokumenti:

 • personu apliecinošs dokuments;
 • iesniegums, kurā norādīts maiņas iemesls;
 • persona no 15 – 18 gadu vecumam pievieno abu vecāku rakstveida piekrišanu, kurai jābūt notariāli apstiprinātai vai rakstītai uz Dzimtsarakstu nodaļas veidlapas un parakstītai dzimtsarakstu nodaļas darbinieka klātbūtnē, kurš apliecina parakstu;
 • par nepilngadīgo iesniegumu raksta viens no vecākiem, otrs rakstveidā piekrīt, vai nepieciešama aizbildņa, bāriņtiesas piekrišana.

Tautības ieraksta maiņas gadījumā persona iesniedz iesniegumu dzimtsarakstu nodaļai, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Valsts nodeva par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu ir 71.14 euro.

Vārda, uzvārda, tautības ieraksta maiņu nosaka:
Vārda, uzvārda un tautības ierakstu maiņas likums, 25.02.2015.