Sociālais dienests.

Sociālā dienesta vadītājs: Eva Dolbina
Sociālās palīdzības organizatore: Baiba Čepule
Sociālā darbiniece darbam ar ģimenēm ar bērniem: Aija Pāvelsone
Tālrunis: +371 6 34 84915; mob.t.: +371 28657503
E-pasts: vainodesd@inbox.lv     vainodesd@vainode.lv
Darba laiks:
otrdienās no 8.30 līdz 19.00
piektdienās no 8.30 līdz 14.00
pirmdien, trešdien, ceturtdien no 8:30 līdz 17:00,
pusdienu pārtraukums no 12:30 līdz 13:00.


Jaunumi

http://www.atbalstapakas.lv/

Par ES palīdzības pakām

Vainodes novada sociālā dienesta nolikums ar grozījumiem (pdf)

Vaiņodes sociālā atbalsta centra “Vaiņode” nolikums. (.pdf)

Vaiņodes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.9 Par dzīvokļa pabalstu bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības


Sociālā dienesta uzdevumi un pienākumi

Sociālā dienesta darbības mērķis – palīdzēt personām/ģimenēm un personu grupām atrisināt vai mazināt sociālās problēmas, attīstot pašas personas resursus un iesaistot atbalsta sistēmas, sniegt materiālu atbalstu krīzes situācijās nonākušām trūcīgām personām/ģimenēm, lai apmierinātu pamatvajadzības un veicinātu darba spējīgo personu līdzdarbību savas situācijas uzlabošanā, kā arī attīstīt un sniegt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus, pamatojoties uz sociālā darbinieka vai sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu.

Nodrošināt individuālas konsultācijas personām/ģimenēm, kurām radušās sociālas problēmas, palīdzēt atjaunot šo personu/ģimeņu sociālās funkcionēšanas spēju un veicināt viņu problēmu risināšanu viņu pašu spēkiem.

Savas kompetences ietvaros nodrošināt pašvaldības sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanu un izmaksu, kā arī valsts sociālās palīdzības pasākumiem paredzēto naudas līdzekļu sadali un izmaksu.

Nodrošināt sociālo palīdzību bērniem (bāreņiem un bez vecāku gādības palikušajiem bērniem, bērniem no nelabvēlīgām ģimenēm).

Organizēt aprūpi mājās veciem ļaudīm, personām ar garīgās attīstības traucējumiem un fiziskiem traucējumiem un citām iedzīvotāju grupām, kam tā nepieciešama.

Sociālā dienesta uzdevumus un pienākumus nosaka sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likums 01.01.2015 11.12.  pants.

Sociālā dienesta klienti – Vaiņodes pašvaldības teritorijā dzīvesvietu deklarējušas personas, kuras nevar pārvarēt īpašas dzīves grūtības saviem spēkiem un kurām ir vēlēšanās mainīt pašreizējo situāciju.

Sociālā dienesta pamatfunkcija ir nodrošināt iedzīvotāju sociālo vajadzību profesionālu izvērtēšanu, kvalitatīvu sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības sniegšanu personām, kurām uz to ir tiesības un kuras Vaiņodes pašvaldības  teritorijā deklarējušas savu pamatdzīvesvietu. Tiesības saņemt sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību ir Latvijas Republikas pilsoņiem un nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods, izņemot personas, kuras ir saņēmušas termiņuzturēšanās atļauju.


KPR_ESF_1000


Par projektu “Kurzeme visiem”

Projekta “Kurzeme visiem” īstenošana ir daļa no Latvijā notiekošā deinstitucionalizācijas procesa, kura mērķis ir ilgtermiņā radīt tādu sociālo pakalpojumu un atbalsta sistēmu, kas sniedz sabiedrībā balstītus pakalpojumus un maksimāli samazina ilgstošas sociālās aprūpes iestādēs esošo personu skaitu.  Līdzīgi projekti, kurus līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds, tiek ieviesti arī pārējos Latvijas plānošanas reģionos.

Projekta ietvaros, papildu augstāk aprakstītajām aktivitātēm, notiks arī visu Kurzemes reģiona bērnu sociālās aprūpes iestādēs dzīvojošo bērnu vajadzību izvērtēšana. Tā rezultātā tiks meklēti labākie iespējamie risinājumi, lai nākotnē samazinātu bērnu nokļūšanu institūcijās un palīdzētu bērnu namos esošajiem bērniem nokļūt ģimenēs vai saņemt pakalpojumus ģimeniskai videi pietuvinātās dzīves vietās. Tāpat projekta ietvaros paredzēts īstenot dažādus pasākumus, lai motivētu pilngadīgas personas kļūt par aizbildņiem, adoptētājiem vai audžuģimenēm.

Balstoties uz atbalsta plānos iekļauto informāciju, kā arī esošās situācijas analīzi pašvaldībās, tai skaitā Vaiņodes novadā, projekta “Kurzeme visiem” ietvaros paredzēts izstrādāt Kurzemes reģiona deinstitucionalizācijas plānu. Tajā iekļautos risinājumus ņems vērā, plānojot pašvaldībām pieejamo Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras izveidei (piemēram, ēkām, aprīkojumam, tehnikai).

Vairāk par projekta “Kurzeme visiem” aktivitātēm lasiet www.kurzemevisiem.lv, bet par projekta ieviešanu Vaiņodes novadā interesējieties pie Vaiņodes novada pašvaldības projektu vadītāja Oskara Zveja pa tālr. 63464500


Pieteikšanās sociālo pakalpojumu saņemšanai

Lai saņemtu sociālos pakalpojumus bez maksas projekta “Kurzeme visiem” ietvaros, vecākiem, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un kuriem noteikta invaliditāte, un pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem ar I vai II grupas invaliditāti, jāpiesakās individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei Vaiņodes novada sociālajā dienestā!

Vaiņodes novada sociālais dienests aicina pieteikties individuālo vajadzību izvērtēšanai un atbalsta plāna izstrādei

* vecākus, kuri audzina bērnus ar funkcionāliem traucējumiem un invaliditāti
* pilngadīgas personas ar garīga rakstura traucējumiem un I vai II grupas invaliditāti

 darba dienās 8:30 – 17:00 Raiņa ielā 23A vai pa tālr. 63484915.