Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde „Zīlīte”.

“Bērni nepievērš uzmanību ne pagātnei, ne nākotnei, toties atšķirībā no mums, pieaugušajiem, viņi prot priecāties par šodienu.” 

Ž.Labrējs

Vaiņodes novada pirmsskolas izglītības iestāde “Zīlīte” (vispārējās pirmsskolas izglītības programma, kods 0101 11 11) atrodas Kalna iela 2a un Avotu ielā 4, Vaiņodē, Vaiņodes pagastā, Dienvidkurzemes novadā, LV – 3435
Mūsu darba laiks ir no 7:30 līdz 17:30.
Vadītāja: Irina Jonuša
Vadītājas telefoni: 63464292, 29492099
E-pasts: zilite.pii@dkn.lv
Saimniecības pārzine: 63464978

PII pašnovērtējums (.doc)

PII nolikums (.pdf)

PII ikdienā (bildes)

Kārtība, kādā tiek nodrošinātas Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanas prasības Vaiņodes novada pirmsskolas  izglītības iestādē “Zīlīte”:

Esiet sveicināti Zīlītē!

Šajā mācību gadā gaidīsim Taurenīšu, Mārīšu, Bitīšu, Skudriņu un Spārīšu grupiņās. Kopā darbosimies, spēlēsimies un izzināsim pasauli!

“Taurenīši” (1,5 – 3 gadi)

“Mārītes” (4 – 5 gadi)

“Skudriņas” (4 – 6 gadi)

“Bitītes” (3 – 4 gadi)

“Spārītes” (6 – 7 gadi)

Balstoties uz Ministru kabineta noteikumiem Nr. 716 “Noteikumi par valsts pirmsskolas izglītības vadlīnijām un pirmsskolas izglītības programmu paraugiem”, pamazām mainīsim darbošanās formas.

Galvenā mācību organizācijas forma ir rotaļnodarbība visas dienas garumā

Mācību priekšmetu nosaukumus nomanīs – mācību jomas:

Valodu joma – valodas un runas attīstīšana, stāstītmācīšanās, rakstītprasmes un lasītprasmes veidošana

Matemātikas joma – matemātisko priekštatu veidošana

Sociāla un pilsoniskā joma – sociālas zinības un ētika, kultūra, sadzīves noteikumu ievērošana

Dabazinātņu joma – iepazīstināšana ar dabu, orientēšanās apkārtnē

Kultūras izpausme un pašizpausme māksla joma – radošā darbība, darbības ar priekšmetiem, literatūru, mūziku, sensoro spēju attīstīšana

Tehnoloģiju joma – mājturība un tehnoloģijas – rokdarbi, konstruēšana, mājturība, tehnoloģiju iepazīšana

Veselības un fiziskās aktivitātes joma – sporta spēles dabā un telpās drošība, veselība, fiziskās aktivitātes

Kas ir Caurviju prasmes?

Caurviju prasmes ietver nozīmīgus skolēna darbības kognitīvos, afektīvos un sociālos aspektus, kas attiecas uz visiem cilvēka darbības virzieniem. Caurviju prasmes palīdz apgūt zināšanas dažādos kontekstos un ar dažādiem domāšanas un pašvadītas mācīšanās paņēmieniem, tādējādi stiprinot jaunu zināšanu sasaisti ar personisko pieredzi. Savukārt caurviju prasmju izmantošana dažādās mācību jomās nostiprina skolēnu spējas tās izmantot patstāvīgi un visdažādākās situācijās, tostarp sarežģītās un neparedzamās.

Caurviju prasmes:

Sadarbība – bērns izsaka savas domas un jūtas, mācās uzklausīt citus un izteikt savu viedokli, sāk saprast, kā paša emocijas un uzvedība ietekmē citus, mācās risināt konfliktsituācijas, saskaņot darbības ar citiem, izturas pieklājīgi un rīkojas iejūtīgi, mācās veidot noturīgas attiecības un savu izpratni par draudzību, palīdz un pieņem palīdzību, mācās strādāt, izvirzot kopīgu mērķi, uzņemties un dalīt atbildību;

Pilsoniskā līdzdalība –  bērns piedalās kārtības un drošības noteikumu izveidē un apspriešanā, saprot, pieņem un ievēro tos, mācās ievērot un cienīt citu vajadzības un tiesības, mācās darboties videi draudzīgi, izvēloties darbam atbilstošus resursus un saudzīgi tos lietojot;

Digitālās prasmes – bērns mācās atšķirt virtuālo pasauli no reālās un saprast digitālo tehnoloģiju lomu, zina noteikumus, kas jāievēro, lietojot dažādus informācijas nesējus, tai skaitā digitālās ierīces.

Pašvadīta mācīšanās – bērns atšķir emocijas un nosaka to cēloņus, mācās pārvaldīt savu uzvedību, ievēro dienas kārtību, spēj pagaidīt, spēj paveikt darbību līdz galam, patstāvīgi ģērbjas un kārto savas mantas, mācās izvirzīt savas darbības mērķi, plānot darbību, lai īstenotu ieceri, darbojas patstāvīgi, ar atbalstu pārvar grūtības, mācās paveikt uzticēto pienākumu, lepojas ar saviem sasniegumiem, neizdošanos un kļūdas vērtē kā daļu no mācīšanās, novērtē savu un citu darbību un tās rezultātu, paskaidro savu vērtējumu;

Jaunrade un uzņēmējspēja – bērns izdomā vairākas risinājuma iespējas ierastu darbību veikšanai, izrāda iniciatīvu, mācās apzināties sevi kā aktīvu un radošu personību, vēlas apgūt jaunas prasmes;

Kritiskā domāšana un problēmu risināšana  – bērns lieto sadzīves darbību algoritmus pazīstamās situācijās, formulē vienkāršas sakarības un darbību secību, nosaka pazīstamu situāciju, notikumu cēloņus un sekas, mācās izvērtēt informācijas ticamību, pieņemt lēmumus, izdarīt izvēles un vērtēt izdarīto;

Tikumi, vērtības – atbildība, centība, drosme, godīgums, gudrība, laipnība, līdztiecība, mērenība, savaldība u.t.t.