Vaiņodes novada dome izsludina Vaiņodes pašvaldības īpašuma ,,Krūklīši” rakstisku ar augšupejošu soli cirsmas izsoli.

Izsolē tiek pārdota 1 (viena) cirsma ar 2 nogabaliem kā vienots izsoles objekts (kadastra Nr. 6492 002 0064).

Cirsmas kopējā platība – 4.17 ha

Cirsmas izsoles sākumcena –  EUR 40 000.00 (četrdesmit tūkstoši euro 00 centi)

Cirtes izpildes veids – kailcirte

Izsole notiek 2016. gada 20.decembrī plkst. 11.00, Vaiņodes novada pašvaldības domē Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., LV-3435.

Sīkāku informāciju par izsoli un izsoles objekta noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldības domē katru darba dienu no 09:00-12:00  un no 13:00-16:00 līdz 19.12.2016., tālrunis 63407923,  un Vaiņodes novada mājas lapā www.vainode.lv.

Plāns (.pdf)

Cirsmas skice (.pdf)

Cirsmas izsoles noteikumi (.pdf)

 

Author: Armands Radzuška