2016.g. gada 16. marta izsoles rezultāti 

2016.gada 16. marta zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu

  • “Lauku ganības”, kad. apz. 6454 003 0193, 2.42 ha platībā, Edvīns Bražis nosolīja 1ha par cenu EUR 52.40 , (24.03.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 7, 20.p.)
  • “Pie Pakalniem”, kad. apz. 6454 003 0062, 1.07 ha platībā, Raimonds Uščins nosolīja 1ha par cenu EUR 6.13 , (24.03.2016.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 7, 19.p.)

Author: Armands Radzuška