Aicinām uz atkārtotu sapulci novada uzņēmējus 2015. gada 5. novembrī plkst. 10.00. Vaiņodes novada domē!

Vaiņodes novada pašvaldība plāno iesniegt projekta pieteikumu Lauku atbalsta dienesta (LAD) projektu konkursā pasākumā „Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Pasākuma mērķis  ir atbalstīt investīcijas publiskās ceļu infrastruktūras kvalitātes uzlabošanai lauku teritorijās, lai veicinātu uzņēmējdarbību un saglabātu apdzīvotību. Atbalsts tiks piešķirts vietējās pašvaldības grants ceļu bez cietā seguma izbūvei un pārbūvei (izņemot valsts ceļus un) atbilstoši teritorijas plānošanas dokumentos noteiktajām prioritātēm, t.sk. rīcības un investīcijas plāniem. Vaiņodes novadam, atbilstoši Ministru kabineta noteikumu Nr. 475 (18.08.2015.) “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” atklātu projektu iesniegumu konkursu veidā” 1, pielikumam, plānošanas periodā ir pieejams atbalsts 740 000 EUR apmērā. Nepieciešamais pašvaldības līdzfinansējums ir 10% no projekta attiecināmajām izmaksām.
Pašvaldībai ir jānosaka un jāapstiprina savi atlases kritēriji attiecībā uz šiem ceļiem, kā arī ir jāveic apspriede ar vietējiem uzņēmējiem par projektā ietveramajiem ceļiem. Pašvaldība izvirzītos objektus sarindo pēc prioritātes, prioritāte atbalsta saņemšanai ir lauksaimniecības produkcijas ražošanas un pārstrādes objektiem un integrēta tipa projektiem, kas tiek īstenoti kopā ar pievadceļu izbūvi uzņēmējdarbības objektiem apakšpasākumā “Atbalsts ieguldījumiem lauksaimniecības un mežsaimniecības infrastruktūras attīstībā”.
Ņemot vērā augšminēto, lai izpildītu MK noteikumu Nr. 475 7.3 punktu- “ir notikusi projektā ietverto objektu apspriešana ar vietējiem uzņēmējiem”, Vaiņodes novada dome aicina novada uzņēmējus uz sapulci 2015. gada 5. novembrī plkst. 10.00. Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē.

Informācija: Oskars Zvejs 63464500

Author: Armands Radzuška