Apstiprināti jauni SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifi

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) padome 26. jūlijā apstiprināja jaunus SIA “Liepājas RAS” sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifus, kas stāsies spēkā ar šī gada 1.septembri, un pieaugs par 22,45 %.

Iedzīvotājiem tarifa paaugstināšanās rezultātā maksa par atkritumu apsaimniekošanu palielināsies par aptuveni 9,4 – 9,8% vai aptuveni 20 centiem uz vienu iedzīvotāju mēnesī.

Atkritumu apsaimniekošanas likuma pārejas noteikumi paredzēja, ka līdz 2017. gada 31. decembrim visiem atkritumu apsaimniekošanas poligoniem jāizstrādā un jāiesniedz SPRK jauni sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu projekti.

Eiropas Savienības regulas nosaka, ka noglabājamo atkritumu daudzums tuvākajos gados jāsamazina līdz 10 %, tādējādi, lielākais tarifu izmaksu pieaugums ir saistīts ar Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā radušos sadzīves atkritumu priekšapstrādi un to daudzuma samazināšanu apglabāšanai. Pašreiz spēkā esošajā tarifā šādas izmaksas nav iekļautas, kaut arī šo gadu laikā ir izveidota jauna atkritumu šķirošanas infrastruktūra, kas nodrošina apglabājamās atkritumu daļas samazināšanu.

Izmaiņas atkritumu apsaimniekošanas tarifos gaidāmas arī turpmāk sakarā ar Dabas resursu nodokļa (DRN) pakāpenisku palielināšanu visā valstī. DRN pieaugums ir plānots katru gadu līdz 2020. gadam, kad tas sasniegs EUR 50,00 par tonnu.  DRN mērķis ir veicināt dabas resursu ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, samazināt vidi piesārņojošas produkcijas ražošanu un realizāciju, veicināt jaunu, vidi saudzējošu tehnoloģiju ieviešanu, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

SPRK izvērtējot SIA “Liepājas RAS” iesniegto tarifu projektu pamatotību, nolēma apstiprināt sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifu ar dabas resursu nodokli (bez pievienotās vērtības nodokļa) (skatīt tabulā).

 

Dabas resursu nodokļa likmes saskaņā ar Dabas resursu nodokļa likumu, EUR/t  

Sadzīves atkritumu apglabāšanas pakalpojuma tarifs, EUR/t

 

Tarifi spēkā šādos laika posmos:

 

1.1. 35,00 49,25 No 2018.gada 1.septembra līdz 2018.gada 31. decembrim.
1.2. 43,00 52,29 No 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31. decembrim.
1.3. 50,00 54,96 No 2020.gada 1.janvāra līdz jauna tarifa spēkā stāšanās brīdim.

Lai samazinātu mājsaimniecību izdevumus par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu, “Liepājas RAS” aicina iedzīvotājus izmantot reģionā esošo dalītās atkritumu vākšanas infrastruktūru.

Liepājas atkritumu apsaimniekošanas reģionā kopumā ir izveidoti 7 šķiroto atkritumu savākšanas laukumi dažādās pilsētās, un aptuveni 400 dalīto atkritumu savākšanas punkti visā reģionā. Sašķiroto atkritumu savākšana un nodošana ir bez maksas.

Sagatavoja:

Laima Lapiņa

SIA „Liepājas RAS” jaunākā vides pārvaldības speciāliste

laima@liepajasras.lv, mob. 26590414, www.liepajasras.lv

Author: Armands Radzuška