Darba grupā “Kultūra” diskutē par nākotnes izaicinājumiem

Īstenojot Liepājas valstspilsētas un topošā Dienvidkurzemes novada attīstības programmas 2022. – 2027. gadam un ilgtspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2035. gadam izstrādi, 16. aprīlī norisinājās diskusija tematiskajā darba grupā “Kultūra”.

Seminārā “Kultūra” piedalījās 84 dalībnieki un bija pārstāvēti jaunveidojamā Dienvidkurzemes novada ietilpstošo pašvaldību kultūras institūciju pārstāvji un citu pašvaldības nozaru speciālisti, kultūrizglītības iestādes pārstāvis, novadu iedzīvotāji, biedrību pārstāvji, kā arī dievnamu pārstāvis.

Semināra dalībnieki diskutēja par esošās situācijas problēmām, nākotnes izaicinājumiem un nepieciešamajiem risinājumiem trīs apakštēmās:

  • kultūras un atpūtas infrastruktūra (aptverot kultūras centrus, bibliotēkas, muzejus),
  • mākslas, kultūras un radošās industrijas procesu nodrošināšana (ietverot kultūras pieejamību, daudzveidību, līdzdalību un sadarbību),
  • kultūrvēsturiskā un sakrālā mantojuma saglabāšana un attīstīšana.

Vispirms diskusijā pārrunāja kultūras nozares izaicinājumus, no kuriem viens no galvenajiem ir saistīts ar kopējas identitātes veidošanu jaunajā novadā, sadarbību un esošu kultūras resursu (kultūras institūcijas, cilvēkresursi, novadiem svarīgi pasākumi u.c.) saglabāšanu un jaunu, saistošu iniciatīvu attīstīšanu ar lielāku sabiedrības pašiniciatīvu.

Pārrunājot nepieciešamās turpmākās rīcības līdz 2027. gadam, dalībnieki secināja, ka ir svarīgi uzlabot kultūras iestāžu infrastruktūru, tai skaitā kultūrvēsturisko mantojumu, attīstīt daudzveidīgu un dažādām mērķa grupām atbilstošu kultūras piedāvājumu, kā arī tika uzsvērta nepieciešamība risināt konkurētspējīga atalgojuma jautājumu un nozares profesionāļu piesaisti konkrētajām jomām.

Kopumā līdz 23. aprīlim notiks 11 darba grupu sanāksmes, lai risinātu pilsētas un novada iedzīvotājiem aktuālas tēmas.

Atgādinām, ka iedzīvotāji savu viedokli, ierosinājumus un priekšlikumus var izteikt:

Author: Armands Radzuška