Iedzīvotāju ievērībai!

Vaiņodes novada dome 30.11.2017. sēdē NOLĒMA

Dāvināt katrai Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā deklarētai ģimenei/ mājsaimniecībai novada Kalendāru 2018.gadam.

Piešķirt vienreizēju sociālo pabalstu Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušiem, pašvaldībai parādā neesošiem:

1. nestrādājošiem pensionāriem – EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) uz personu;
2. daudzbērnu ģimenēm (trīs un vairāk bērni, tai skaitā bērni līdz 24 gadiem, kuri turpina mācību procesu un nestrādā algotu darbu) – par katru bērnu EUR 10.00 (desmit euro 00 centi)
3. nestrādājošiem invalīdiem EUR 10.00 (desmit euro 00 centi) uz personu.

Pabalsts vienai personai saņemams par vienu minēto kategoriju.

Pabalstu nesaņem personas, kurām pašvaldība līdzfinansē uzturēšanās maksu sociālā atbalsta centrā “Vaiņode”.

Pabalstus  sāks izmaksāt no 20.12.2017.

 

LŪDZU NOKĀRTOJIET SAVAS SAISTĪBAS AR VAIŅODES NOVADA PAŠVALDĪBU !

Author: Armands Radzuška