Iepirkuma ar identifikācijas Nr. VND-2013/1/KF rezultātu paziņojums.

Vaiņodes novada dome, reģ. Nr. 90000059071, Raiņa iela 23a, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435, Latvija, informē, par iepirkuma procedūras būvniecības pakalpojumam „Notekūdeņu attīrīšanas ietaišu, kanalizācijas un ūdensapgādes tīklu izbūve Vaiņodē”, iepirkuma identifikācijas Nr. VND-2013/1/KF, kas veikta projekta „Ūdens ieguves vietas sakārtošana, ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija un izbūve Vaiņodes pašvaldībā” Nr. 3.DP/5.1.1.0/08/IPIA/VIDM/017 ietvaros, rezultātiem.
Iepirkuma priekšmets: notekūdeņu attīrīšanas ietaišu izbūve, ūdensvada izbūve, pašteces un spiedvadu kanalizācijas tīklu izbūve Vaiņodes ciematā saskaņā ar tehnisko specifikāciju un tehnisko projektu.
Konkursā par uzvarētāju atzīts un līguma slēgšanas tiesības piešķirtas SIA „Velve”, reģ. Nr. 40003064412, Kuldīgas iela 51, Rīga, LV-1046. Piedāvātā līgumcena: LVL 568 615.53 (bez PVN). Lēmuma pieņemšanas datums: 2013. gada 11. marts..

Author: Mārtiņš