Informācijai!

2018.gada 02.jūlijā Vaiņodes novada dome sasauca domes ārkārtas sēdi, kurā nolēma ņemt aizņēmumu Valsts kasē, lai varētu segt  visus izdevumus saistītus ar Vaiņodes internātpamatskolas likvidāciju. Tāpat, dome lēma  sākt atlaišanas kompensāciju, neizmaksāto darba algu un ar to saistīto nodokļu izmaksu Vaiņodes internātpamatskolas pedagogiem un tehniskajiem darbiniekiem no pašvaldības budžeta ar 06.07.2018

Vaiņodes novada pašvaldības izpilddirektora vietniece
Evita Vanaga, k.t.63407923

Author: Armands Radzuška