Izsludināts konkurss uz Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu

Dienvidkurzemes novada dome (reģistrācijas Nr. 90000058625, adrese Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430) izsludina atklātu konkursu uz Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu.

Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja galvenie amata pienākumi:

 • plāno, organizē, koordinē un kontrolē Izglītības pārvaldes darbu;
 • sadarbojas ar Liepājas valstspilsētu kopīgas sadarbības institūcijas izveidē izglītības jomā un līdzdarbojas tās darbā;
 • ierosina Dienvidkurzemes novada pašvaldības  izpilddirektoram veikt izmaiņas Pārvaldes struktūrā;
 • atbild par Izglītības pārvaldei noteikto uzdevumu izpildi;
 • izstrādā Izglītības pārvaldes darbinieku amatu aprakstus, atbild par to aktualizāciju un pārskatīšanu atbilstoši pašvaldības reglamentējošiem dokumentiem;
 • piedalās ikgadējās izglītības iestāžu direktoru/ vadītāju izvērtēšanas procesā un izglītības iestāžu akreditācijās;
 • piedalās pedagogu profesionālās darbības novērtēšanā;
 • atbilstoši kompetencei pieņem vadības lēmumus un izdod rīkojumus par izglītības politikas un Izglītības pārvaldes darbības jautājumiem, kas ir saistoši Izglītības pārvaldes darbiniekiem un pašvaldības izglītības iestāžu darbiniekiem, kā arī organizē to izpildes kontroli;
 • organizē Izglītības pārvaldes darbinieku un izglītības iestāžu direktoru/vadītāju kvalifikācijas paaugstināšanu un veicina tādas profesionālās prakses ieviešanu, kas balstīta uz cilvēktiesību, pedagoga ētikas kodeksa prasību ievērošanu;
 • organizē ikgadējās izglītības iestāžu pieņemšanas, iesaistot attiecīgos dienestus, ekspluatācijas atļauju saņemšanai;
 • sagatavo un iesniedz priekšlikumus tiesību aktu projektiem, nodrošina tiesību aktu projektu izstrādi izglītības jomā un to iesniegšanu Dienvidkurzemes novada pašvaldības domei;
 • izstrādā valsts mērķdotācijas sadales kārtību pa izglītības iestādēm;
 • saskaņo un pārrauga izglītības iestāžu tarifikācijas;
 • pārrauga pārvaldes finanšu un materiālo līdzekļu izmantošanas likumību, racionalitāti un lietderību, izstrādā un iesniedz pārvaldes finanšu gada budžeta tāmi atbilstoši pašvaldības noteiktajai kārtībai, kontrolē finansējuma izlietošanu;
 • noteiktās kompetences ietvaros izdod rīkojumus, kas ir obligāti pašvaldības izglītības iestāžu vadītājiem, pedagogiem un darbiniekiem.

Mēnešalga – no 1647 līdz 1917 eiro.

Pretendentam izvirzītās obligātās izglītības un profesionālās pieredzes prasības:

 • Akadēmiskā izglītība vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība un vismaz triju gadu darba pieredze izglītības jomā vai izglītības vadības darbā.
 • Pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām un vismaz vienu Eiropas Savienības oficiālo valodu profesionālajai darbībai nepieciešamajā apjomā.

Pretendentam papildus izvirzītās prasības:

 • pārzina izglītības nozares normatīvos aktus, izglītības saturu, orientējas izglītības attīstības jautājumos valstī;
 • labas komunikāciju prasmes, prasme izteikt un aizstāvēt savu viedokli par kompetencē esošiem jautājumiem;
 • nepieciešamās kompetences – orientācija uz rezultātu sasniegšanu, labas komandas veidošanas un vadīšanas prasmes, konceptuālā, analītiskā un stratēģiskā domāšana, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību, pārmaiņu vadība.

Pretendenti iesniedz šādus dokumentus:

 • pieteikums amatam/motivācijas vēstule;
 • nolikuma prasībām atbilstošu izglītības un papildu izglītības dokumentu kopijas;
 • īss dzīves un darba gaitu apraksts – CV ar obligātu norādi uz pieredzi, valodu prasmju līmeni, izglītību un papildu izglītību (kursi, semināri, apmācības u.c.), norādot to apjomu akadēmiskās stundās;
 • citi dokumenti, kas apliecina pretendentam izvirzīto prasību izpildi;
 • Izglītības pārvaldes attīstības koncepciju līdz 5000 rakstu zīmēm, nepārsniedzot divas A4 lapas datorrakstā;
 • pretendents papildus var iesniegt atsauksmes, rekomendācijas vai citus dokumentus, kas apliecina pretendenta atlasei izvirzīto prasību izpildi vai nepieciešamās prasmes.

Pieteikumu ar norādi “Konkursam uz Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītāja amatu” var iesniegt līdz 2021.gada 22.septembrim:

 • sūtot pa pastu tā, lai Dienvidkurzemes novada pašvaldībā tas tiktu saņemts līdz 2021.gada 22.septembrim, norādot adresātu Dienvidkurzemes novada dome, Lielā iela 76, Grobiņa, Dienvidkurzemes novads, LV-3430;
 • personīgi, slēgtā aploksnē, jebkurā no Dienvidkurzemes novada pašvaldībā apvienoto pašvaldību Valsts un pašvaldības vienotajiem klientu apkalpošanas centriem tā darba laikā;
 • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu, iesūtot Dienvidkurzemes novada pašvaldības e-adresē vai uz e-pastu: personals@dkn.lv.

Ar atklāta konkursa nolikumu uz vakanto amatu “Dienvidkurzemes novada Izglītības pārvaldes vadītājs” var iepazīties Dienvidkurzemes novadā apvienotās Grobiņas novada pašvaldības tīmekļa vietnē www.grobinasnovads.lv sadaļā Dienvidkurzemes novads/Nolikumi.

Author: Armands Radzuška