Izsludināts projektu konkurss bērnu un jauniešu vasaras nometnēm 2021. gada vasarā

Dienvidkurzemes novads aicina līdz 30. jūlijam iesniegt bērnu un jauniešu vasaras nometņu projektu pieteikumus. Pieteikties nometņu īstenošanai var jebkura fiziska persona, kura normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir reģistrēta kā individuālais komersants, saimnieciskās darbības veicējs, juridiska persona, valsts vai pašvaldības iestāde. Saskaņā ar vadlīnijām nometnes ir jāīsteno skolēnu 2021. gada vasaras brīvlaikā.

Izsludinātā projektu konkursa mērķgrupa ir bērni un jaunieši vecumā no 7 līdz 18 gadiem (ieskaitot), kuri primāri atbilst šādiem kritērijiem:

  • sociālā riska grupas bērni un jaunieši (maznodrošinātie, no daudzbērnu ģimenēm, ar mācīšanās, uzvedības, psihoemocionālajiem traucējumiem, ārpus ģimenes aprūpē esošie bērni u. c.);
  • bērni un jaunieši ar speciālām vajadzībām (var nepiemērot noteikto maksimālo vecuma ierobežojumu);
  • bērni un jaunieši, kuri ir tikuši ierobežoti savu spēju un talantu izkopšanā, individuālo kompetenču pilnveidē un kolektīvajā darbībā valstī noteikto epidemioloģisko ierobežojumu dēļ.

Nometnes var organizēt visā Dienvidkurzemē, piesakoties jānorāda konkrēta pilsēta vai pagasts, kur nometnes tiks realizētas. Maksimālais atbalsta apjoms ir 19 EIRO dienā par viena bērna dalību. Vienas nometnes ilgums ir vismaz 5 dienas un dienas nometnes programmas ilgums ir vismaz 6 stundas dienā, kurās piedalās nemainīga dalībnieku grupa. Viens nometņu organizētājs var īstenot vairākas nometnes. Bērnu dalība nometnē jānodrošina bez likumisko pārstāvju līdzfinansējuma.

Pamatojoties uz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” un Ministru kabineta 2021. gada 27. maija rīkojumu Nr. 348 (prot. Nr. 44 46. §) “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijai ir piešķirts finansējums, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Nometnes jāorganizē ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, tādējādi sniedzot atbalstu bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā, kā arī viņu likumiskajiem pārstāvjiem Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā.

Konkursa nolikums pieejams šeit,

Konkursa pieteikuma veidlapa un atskaites veidlapa pieejama šeit.

Konkursa dalībnieks nometnes pieteikumu iesniedz datorrakstā latviešu valodā līdz 2021.gada 30. jūlija plkst. 13:00. Pieteikums sastāv no aizpildītas iesnieguma veidlapas (1. pielikums). Dokumentus iesniedz papīra formā Dienvidkurzemes novada pašvaldībā- Lielā iela 76, Grobiņa, LV-3430 vai elektroniska dokumenta veidā sūtot uz e-pastu: pasts@dkn.lv, tos sagatavojot atbilstoši normatīvajiem aktiem par dokumentu noformēšanu.

Plašāku informāciju var saņemt Grobiņas domes Attīstības un uzņēmējdarbības nodaļā, zvanot uz tālruņa numuru: 63497965 vai rakstot uz e-pasta adresi: anna.freiberga@grobinasnovads.lv.

Author: Armands Radzuška