Izsole Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās neapbūvētās zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” 3.0 ha platībā, kadastra apzīmējums 6492 004 0132, nomas tiesību iegūšanai

1. Noteikumi nosaka kārtību, kādā notiek Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgās zemes vienības „Personīgās palīgsaimniecības Jaunmājas” ar kadastra apzīmējumu 6492 004 0132, 3.0 ha platībā nomas tiesību (turpmāk – Objekts) iegūšana atklātā izsolē personai, kura par izsoles objektu piedāvā visaugstāko nomas maksu.
2. Izsole notiek ievērojot likuma „Par valsts un pašvaldības finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu”1. pantu, 3. panta 2. punktu, likuma „Par pašvaldībām” 14. panta pirmās daļas 2. punktu, otrās daļas 3. punktu, 2007. gada 30. oktobra MK noteikumus Nr. 735 „Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” un citus LR spēkā esošos normatīvos aktus.
3. Noteikumu mērķis ir nodrošināt zemes nomas tiesību izsoles dalībniekiem atklātu un vienādu iespēju zemes nomas tiesību iegūšanu uz Vaiņodes novada pašvaldībai piekritīgo zemes vienību, kā arī nodrošināt pretendentu izvēles procesa caurspīdīgumu, nodrošinot „iespējami augstāko cenu ” likuma „ Par valsts un pašvaldību finanšu līdzekļu un mantas izšķērdēšanas novēršanu” izpratnē.
4. Izsoli vada ar Vaiņodes novada domes priekšsēdētāja RĪKOJUMU izveidota Zemesgabalu nomas tiesību izsoles komisija (turpmāk tekstā – Komisija). Ar izsoles noteikumiem var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv un Vaiņodes novada pašvaldības domes ēkā Raiņa ielā 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.
5. Kontaktpersona jautājumos par izsoles Objektu – G. Briekmane tel. 63484912.
6. Pieteikšanās uz zemes nomas tiesību izsoli ir no 09.01.2017.-20.01.2017. iesniedzot pieteikumu Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A, Vaiņodē. (2. pielikums)
6.1. Izsoles vieta un laiks – izsole notiks Vaiņodes novada pašvaldības domes telpās Vaiņodē, Raiņa ielā 23A, 24.01.2017. plkst.10.00.

Tālāk kā pielikumā (.doc)

Skice (.pdf)

Author: Armands Radzuška