Izveidotas jaunas pašvaldības iestādes un apstiprināti to vadītāji

Dienvidkurzemes novada domes sēde, kas notika 28. oktobrī, deputāti balsoja par vairāku pašvaldības iestāžu izveidošanu un to vadītāju apstiprināšanu amatā.

Par Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas priekšnieci deputāti apstiprināja Ievu Ilsteri, kas iepriekš vadīja Grobiņas novada Pašvaldības policiju. Pašvaldības policijas priekšniece izvēlētā konkursa kārtībā no diviem pretendentiem. Jaunizveidotā iestāde darbu sāks 1. novembrī.

Par Dienvidkurzemes novada Pašvaldības policijas priekšnieci deputāti apstiprināja Ievu Ilsteri (otrā no labās)

Ar 1. novembri izveidota arī Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvalde, par kuras vadītāju iecelta bijušā Grobiņas novada Kultūras nodaļas vadītāja un Gaviezes kultūras darba organizatore Linda Pričina.

Dienvidkurzemes novada Kultūras pārvaldi vadīs Linda Pričina.

Šajā domes sēdē nolemts ar 1. novembri izveidot arī Dienvidkurzemes novada Dzimtsarakstu nodaļu, par tās vadītāju ieceļot bijušā Priekules novada Dzimtsarakstu nodaļas vadītāju Ivetu Juškeviču. Vadītājai būs trīs vietnieki: Kristīne Ungere, Vineta Eglīte un Sandra Vītola – vietnieces darba pienākumus veiks katra citā novada administratīvajā teritorijā.

Dzimtsarakstu nodaļas vadīšanu deputāti uzticēja Ivetai Juškevičai.

Bāriņtiesu, kas sāks darbu 1. decembrī, vadīs līdzšinējā Grobiņas novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Egita Mazure-Mago, kas konkursa kārtībā izvēlēta no diviem pretendentiem. Par viņas vietnieci apstiprināta bijušā Aizputes novada Bāriņtiesas priekšsēdētāja Dzintra Kļaviņa. Konkursā uz Bāriņtiesas priekšsēdētajas vietnieces amatu bija pieteikušies trīs pretendenti.

Egita Mazure-Mago iecelta par Dienvidkurzemes Bāriņtiesas priekšsēdētāju.

Deputāti lēma arī par Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvaldes un Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centra  izveidošanu ar 1. decembri. Dienvidkurzemes novada Komunālās pārvalde izveidota, reorganizējot pašvaldības iestādes “Komunālā daļa”, “Komunālās nodaļas birojs” un pašvaldības pagastu pārvalžu struktūrvienības komunālās saimniecības jomā. Dienvidkurzemes novada Veselības aprūpes centrs izveidots, reorganizējot agrāko novadu pašvaldību veselības aprūpes iestādes.  Šo abu iestāžu vadītājus plānots apstiprināt novembra domes sēdē.

Lai nodrošinātu pilnvērtīgu Dienvidkurzemes novada tūrisma centra darbību, līdz brīdim, kamēr konkursa kārtībā būs izvēlēts tā direktors, par direktora pienākumu izpildītāju deputāti iecēla Ievu Skābardi, kas iepriekš strādājusi Grobiņas novada domē par ārējo sakaru speciālisti un sabiedrisko attiecību speciālisti.

Author: Armands Radzuška