“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”. VND-2014/4/KPFI

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.
Iepirkuma nosaukums: “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes internātpamatskolas internāta ēkā”.
Identifiācijas Nr. VND-2014/4/KPFI
Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 24. februārim, plkst. 11:11, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500

.

Author: Mārtiņš