“Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”. VND-2014/1/KPFI

Vaiņodes novada dome izsludina iepirkumu saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantā noteikto kārtību.
Iepirkuma nosaukums: “Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanai Vaiņodes vidusskolas sporta zālē”.
Identifiācijas Nr. VND-2014/1/KPFI
Vērtēšanas kritērijs: saimnieciski izdevīgākais piedāvājums.
Piedāvājumus var iesniegt līdz 2014. gada 4. februārim, plkst. 11:00, Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV-3435.
Kontaktpersona: Oskars Zvejs, e-pasts: projekti@vainode.lv, tel.: 63464500
Iepirkums pārtraukts, nepieciešamas izmaiņas tehniskajā specifikācijā.

 

 

 

Author: Mārtiņš