Līdz 2020. gada 5. novembrim Vaiņodes novada pašvaldība aicina izvirzīt un pieteikt Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisijas locekļu kandidātus

Dienvidkurzemes novada vēlēšanu komisija tiek izveidota 11 locekļu sastāvā.

Tiesības izvirzīt un pieteikt savus pārstāvjus vēlēšanu komisijā ir:

1) reģistrēto politisko partiju vai to apvienību centrālajām pastāvīgi funkcionējošām vadības institūcijām (pieteikumam jāpievieno izraksts no tās centrālās pastāvīgi funkcionējošās vadības institūcijas lēmuma);
2) Vaiņodes novada domes deputātiem;
3) ne mazāk kā 10 balsstiesīgiem Latvijas pilsoņiem (pieteikums jāparaksta katram vēlētājam, norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu un dzīvesvietas adresi).

Par vēlēšanu komisijas locekli var būt Latvijas pilsonis, kas prot latviešu valodu un kuram ir vismaz vispārējā vidējā izglītība.

Parakstot pieteikumu, kandidāts apliecina, ka piekrīt savu personas datu apstrādei, apņemas pildīt savus pienākumus, ievērojot likumus, Centrālās vēlēšanu komisijas instrukcijas, lēmumus un rīkojumus, un nodrošinās fizisko personu datu aizsardzību atbilstoši Fizisko personu datu aizsardzības likumam.

Pieteikumu iesniegšanas vieta – Vaiņodes  novada pašvaldība Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov.

Pieteikuma veidlapas pieejamas Vaiņodes  novada pašvaldība Raiņa iela 23A, Vaiņode, Vaiņodes pag., Vaiņodes nov., un Vaiņodes novada pašvaldības mājaslapā www.vainode.lv

Pieteikumu iesniegšanas termiņš 2020. gada 5. novembris.

Author: Rolands Mozrims