Lokālplānojuma izstrāde nekustāmajam īpašumam “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma “Lokālplānojuma nekustamajam īpašumam “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā. ” apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Vaiņodes novada dome 25.08.2020 ir pieņēmusi lēmumu “Par lokālplānojuma apstiprināšanu nekustāmajam īpašumam “Poligons”, kadastra Nr. 6454 003 0173” (Protokols Nr. 12, punkts 23.) un izdevusi saistošos noteikumus Nr. 9 “Vaiņodes novada domes saistošie noteikumi Nr. 9 “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Poligons”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā”.”.

Materiāli ir pieejami arī  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16560

Par Publiskās apspriešanas izziņošanu.

Saskaņā ar Vaiņodes novada domes 2019.gada 27.augusta sēdes lēmumu (prot. Nr.12, 10.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu” tika uzsākta lokālplānojuma izstrāde nekustamam īpašumam “Poligons” (kadastra numurs 64540030174), Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā, zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 64540030173, kas groza Vaiņodes novada teritorijas plānojumu.

Saskaņā ar noslēgto līgumu ar lokālplānojuma izstrādes ierosinātāju lokālplānojuma izstrādi veic SIA “Reģionālie projekti”.

SIA “Reģionālie projekti” ir iesnieguši lokālplānojuma 1.redakcijas sējumus publiskās apspriešanas organizēšanai.

Publiskās apspriešanas laiks tiek noteikts no 2020 .gada 1. jūlija līdz 30. jūlijam.

Visi interesenti ar Lokālplānojuma  pirmo redakciju var iepazīties Vaiņodes novada pašvaldībā Raiņa ielā 23A, Vaiņodē, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts un Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā sadaļā “Dome – plānošanas dokumenti”, kā arī tīmekļa vietnē geolatvija.lv. https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_16560

Sabiedriskās apspriedes sanāksme notiks 2020 .gada 16. jūlijā plkst. 16.00 Raiņa ielā 23A, 12. telpā (Zāle), Vaiņodē, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma pirmo redakciju  iesniegt Vaiņodes novada pašvaldībā, Raiņa ielā 23A., Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads, LV 3435 vai elektroniski pa e-pastu: dome@vainode.lv līdz 2020.gada 30. jūlijam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi. Kontaktpersonas lokālplānojuma izstrādei: Vaiņodes novada pašvaldības Projektu vadītājs Oskars Zvejs, e-pasts projekti@vainode.lv, tel. 26360817, adrese: Raiņa ielā 23A, 10.kab., Vaiņodē, Vaiņodes novads, Vaiņodes pagasts

Pārskats par izstrādi (.pdf)


Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu.

Vaiņodes novada dome ir uzsākusi lokālplānojuma izstrādi nekustamajam īpašumam “Poligons”, Embūtes pagastā, Vaiņodes novadā (kadastra Nr. 64540030174) ar mērķi mainīt noteikto funkcionālo zonējumu un izmantošanas noteikumus Vaiņodes novada teritorijas plānojumā no “Mežu teritorija” (M) un “Lauku teritorija (L) uz “Publiskas apbūves teritorija” (P), kurā galvenais teritorijas izmantošanas veids būtu aizsardzības un drošības iestāžu apbūve. Lokālplānojuma izstrādes vadītājs- Vaiņodes novada domes projektu vadītājs Oskars Zvejs.

Sīkāka informācija www.geolatvija.lv