Lokālplānojums nekustāmajam īpašumam “Lielbātas Saktas”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā.

Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Vaiņodes novada dome 26.03.2019. domes sēdē (protokola Nr.4, punkts Nr. 6) pieņēma lēmumu  “Par nekustāmā īpašuma “Liekbātas Saktas” lokālplānojuma apstiprināšanu“un saistošo noteikumu Nr.2 “Lokālplānojums nekustamajam īpašumam “Lielbātas Saktas” Vaiņodes pagastā, izdošanu.

Ar saistošajiem noteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lv un www.vainode.lv sadaļā Dome – Plānošanas dokumenti.