Meža īpašnieka ieguvumi no derīgas inventarizācijas

Mežs ne vien priecē un dod iespēju tā īpašniekam gūt ekonomisku labumu, bet arī uzliek pienākumus. Viens no tādiem ir veikt meža inventarizāciju vismaz reizi 20 gados. No derīgas inventarizācijas meža īpašniekam ir vairāki ieguvumi. Aktuāli meža dati ir būtiski arī valsts iestādēm, piemēram, meža ugunsgrēku gadījumā, kā arī gadījumos, ja mežu apsēduši kaitēkļi un slimības.

Inventarizācija jāveic vismaz reizi 20 gados

Meža inventarizācija ir informācijas iegūšana par mežu un tam piegulošiem purviem, meža infrastruktūras objektiem, mežā ietilpstošiem pārplūstošiem klajumiem, purviem un laucēm konkrētā meža īpašumā vai valdījumā un iegūtās informācijas dokumentēšana. Datus par veiktajām meža inventarizācijām uzglabā Valsts meža dienests (VMD) informācijas sistēmā Meža valsts reģistrs.

Ikvienam meža īpašniekam vismaz reizi 20 gados ir jāatjauno meža inventarizācija, to paredz Meža likums. Šogad meža inventarizācija beidzas tiem, kas to pēdējo reizi veica 2001. gadā. 20 gadi ir ilgs laika posms, un tajā mežā var būt notikušas būtiskas izmaiņas, piemēram, šo gadu laikā mežu var būt skārušas vētras, lūzuši koki, mežu postījis ugunsgrēks, stādīts jauns mežs vai ir veikta cirte. Veicot inventarizāciju, varēs uzzināt aktuālo situāciju mežā un tā vērtību.

Ja derīga inventarizācija, var saņem atbalstu un nodokļu atlaides

Meža īpašniekiem jāņem vērā, ka saimniecisko darbību var veikt tikai tad, ja ir derīga meža inventarizācija. Bez tās nevarēs saņemt apliecinājumu koku ciršanai mežā. Izņēmums ir sauso, bojāto un vēja gāzto koku ciršana.

Inventarizācija ir nepieciešama, lai veiktu atmežošanu – pārveidotu mežu citā zemes lietošanas veidā, piemēram, pārveidotu par lauksaimniecības zemi. Tāpat inventarizācija nepieciešama, lai saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto, pretendētu uz valsts un Eiropas Savienības finansējumu vai līdzfinansējumu meža nozares atbalsta pasākumu realizācijā.

Meža inventarizācijas datus ņem vērā, aprēķinot nekustamā īpašuma nodokli. Ja inventarizācija ir spēkā, meža īpašnieks saņem nekustamā īpašuma nodokļa atlaides par īpašumā esošajām jaunaudzēm un saimnieciskās darbības aprobežojumiem.

Nodokļu atlaides attiecas uz mežaudzēm, kuras VMD atzinis par atjaunotām meža zemē vai ieaudzētām lauksaimniecības zemē un kurās valdošās koku sugas koku vecums pārbaudes gadā nepārsniedz:

• skuju un cietajiem lapu kokiem 40 gadu;

• mīkstajiem lapu kokiem (izņemot baltalksni) 20 gadu;

• baltalksnim10 gadu.

Kas jādara, lai veiktu meža inventarizāciju?

VMD aicina meža īpašniekus pārliecināties par inventarizācijas derīguma termiņu, ja tas beidzies vai tuvojas beigām, veikt inventarizāciju un jaunos datus iesniegt VMD. Meža inventarizācijas veikšana jāplāno laicīgi, jo to nav iespējams veikt dažās dienās, tas var prasīt pat vairākus mēnešus.

Par derīguma termiņu meža īpašnieks primāri var pārliecināties inventarizācijas izdrukā, kuru viņam izsniedzis inventarizācijas veicējs. Jāņem vērā, ka atsevišķos gadījumos inventarizācijas izdruka var pievilt, piemēram, ja meža īpašnieks inventarizāciju nav iesniedzis VMD, ja pēc meža inventarizācijas izgatavošanas ir veikta īpašuma sadalīšana, kuras rezultātā tiek sadalīta arī meža zeme, šādā situācijā pastāv prasība izgatavot jaunu meža inventarizāciju.

Īpašnieki, kas ir noslēguši vienošanos ar VMD par Meža valsts reģistra lietošanu, attiecīgo informāciju var iegūt paši no Meža valsts reģistra.

Noskaidrot sava meža inventarizācijas statusu, var arī attālināti vēršoties jebkurā VMD mežniecībā neatkarīgi no īpašuma atrašanās vietas.

Lai veiktu meža inventarizāciju, brīvi jāizvēlas kāds no sertificētiem meža inventarizācijas veicējiem. Inventarizācijas darbus ir tiesīgas veikt tikai sertificētas personas. Meža inventarizācijas veicēju saraksts pieejams ej.uz/inventarizacijasveiceji. Jānoslēdz līgums ar sertificēto meža inventarizācijas veicēju par meža inventarizācijas veikšanu. Sertificētajam meža inventarizācijas veicējam jānodod zemes robežu plāna kopija un aktualizētie meža inventarizācijas dati, ja īpašumā jau ir bijusi veikta meža inventarizācija. Sagatavotās meža inventarizācijas dati jāiesniedz VMD lēmuma pieņemšanai par meža inventarizācijas pievienošanu Meža valsts reģistram.

VMD aicina meža īpašniekus būt atbildīgiem un veikt uzliktos pienākumus – aktualizēt sava meža inventarizācijas datus.

Vairāk informācijas par meža inventarizāciju var iegūt www.vmd.gov.lv.

Informāciju sagatavoja:

Valsts meža dienesta sabiedrisko attiecību speciāliste

Vineta Vilcāne

29386203; vineta.vilcane@vmd.gov.lv

www.vmd.gov.lv

Author: Armands Radzuška