Objektu kadastrālās vērtības 2016. gadam.

Kadastrālās vērtības ir publicētas portālā www.kadastrs.lv, kur tās var uzzināt, meklējot kadastra objektu pēc kadastra numura, apzīmējuma, adreses vai nosaukuma. Turklāt ērti un operatīvi jaunās kadastrālās vērtības var uzzināt mobilajā lietotnē Kadastrs.lv.

Galvenokārt kadastrālās vērtības šogad mainījušās lauku nekustamo īpašumu grupā, jo ar 2016. gada 1. janvārī stājās spēkā paaugstinātas bāzes vērtības lauksaimniecībā izmantojamai zemei un meža zemei. Vienlaikus stājušās spēkā speciālās vērtības, kas tika ieviestas, lai nodrošinātu samērīgu nekustamā īpašuma nodokļa pieaugumu lauksaimniecības zemju īpašniekiem. Citās īpašumu grupās izmaiņas kadastrālajās vērtībās tiek veiktas gadījumos, ja ir mainījušies Kadastra informācijas sistēmā reģistrētie objektu raksturojošie dati. Piemēram: zemei ir mainīts lietošanas mērķis, reģistrēti vai dzēsti apgrūtinājumi, pēc uzmērīšanas mainīti zemes lietošanas veidi vai precizēta zemes vienības platība; būvēm – mainīts lietošanas veids, precizēts ēkas fiziskais nolietojums, mainīti apjoma rādītāji.

Kadastrālā vērtība visiem īpašumiem tiek aprēķināta katru gadu uz 1. janvāri, aktualizējot to atbilstoši iepriekš pieņemtiem normatīvajiem aktiem (mainītas aprēķina formulas vai apstiprināti jauni zemes vērtību zonējumi un atbilstoši tirgus situācijai aktualizētas bāzes vērtības). Šim gadam vērtības ir pārrēķinātas, pamatojoties uz Ministru kabineta 2014. gada 23. decembra “Noteikumiem par kadastrālo vērtību bāzi 2016. gadam”.

Author: Armands Radzuška