Par 2021.gada meža ugunsnedrošo laika posmu

Valsts meža dienesta Dienvidkurzemes virsmežniecība informē, ka, pamatojoties uz 2016. gada 19. aprīļa Ministru kabineta noteikumu Nr. 238 “Ugunsdrošības noteikumi” 412. punktu, Valsts meža dienesta ģenerāldirektore ar 2021. gada 21. aprīļa rīkojumu Nr. 61. noteikusi meža ugunsnedrošā laika posma sākumu visā valsts teritorijā ar 2021. gada 26. aprīli.

Ugunsdrošības noteikumi (LR MK noteikumi Nr.238., 19.04.2016.) nosaka, ka Meža ugunsnedrošajā laikposmā aizliegts:

 1. veidot atklātu liesmu mežā un purvā, izņemot rekreācijas objektus, kas nepieļauj uguns izplatīšanos ārpus šīs vietas. Rekreācijas objektos ugunskura vietu atstāj, kad uguns nodzēsta un gruzdēšana pilnīgi beigusies;
 2. nomest mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem degošus vai gruzdošus sērkociņus, izsmēķus un citus priekšmetus;
 3. veikt mežā un purvos spridzināšanas darbus un organizēt šaušanas nodarbības (izņemot atbilstoši ierīkotas vietas);
 4. medībās un šaušanas nodarbībās mežā un purvos lietot trasējošas lodes, deglodes un prapjus no viegli uzliesmojoša un gruzdēt spējīga materiāla;
 5. braukt ar mehāniskajiem transportlīdzekļiem pa mežu un purviem ārpus ceļiem, izņemot gadījumus, ja tas nepieciešams ugunsgrēka dzēšanai, palīdzības sniegšanai nelaimes gadījumos, meža apsaimniekošanai un inženiertīklu uzturēšanai vai to avāriju novēršanai;
 6. ekspluatēt mežā, purvos vai uz tos šķērsojošiem ceļiem transportlīdzekļus un citus mehānismus ar bojātu iekšdedzes dzinēja gāzu izplūdes sistēmu;
 7. bez saskaņošanas ar Valsts meža dienesta attiecīgo teritoriālo struktūrvienību veikt jebkāda veida dedzināšanu (tai skaitā ciršanas atlieku dedzināšanu).

Papildus iepriekšminētajam  meža objektā (Meža objekts noteikts Meža likuma 3.panta 1.daļā) aizliegts:

 1. bojāt ceļus, stigas, tiltus, caurtekas, uguns novērošanas torņus, citas būves un celtnes, kā arī ceļa un informācijas zīmes;
 2. dedzināt atkritumus;
 3. dedzināt ciršanas atliekas vai kurināt ugunskuru tuvāk par 2 m no augošiem kokiem kā arī vietās, kur augsnes kūdras slānis ir biezāks par 0,15 m,
 4. veikt jebkuru citu darbību, kas var izraisīt ugunsgrēku.

Ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā 10.1.pantā noteikti arī meža īpašnieka (valdītāja pienākumi ugunsdrošības un ugunsdzēsības jomā, t.sk. – pēc Valsts meža dienesta amatpersonas pieprasījuma veikt meža ugunsgrēka vietas uzraudzību pēc meža ugunsgrēka likvidācijas.

Virsmežzinis I.Sarma 29286049 indulis.sarma@dienvidkurzeme.vmd.gov.lv

Author: Armands Radzuška