Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu  lauksaimniecībā Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā

Vaiņodes novada pašvaldība ir saņēmusi 7 (septiņus) Vaiņodes novada lauksaimnieku iesniegumus ar lūgumu izsludināt ārkārtas situāciju lauksaimniecībā sakarā ar ilgstošo sausumu.

Maija mēnesī un jūnija 1.dekādē nokrišņi Vaiņodes novadā vispār nav novēroti, kā rezultātā ar sausumu skartas lielākā daļa lauksaimniecībā izmantojamās. Novada administratīvajā teritorijā izveidojusies kritiska situācija un sausuma skartajās teritorijās lauksaimniecības uzņēmumiem radušies nepārvaramas varas apstākļi.

Pamatojoties uz iepriekš minēto un uz likuma “Par pašvaldībām” 41.panta pirmās daļas 4.punktu, likuma “Par ārkārtējo situāciju un izņēmuma stāvokli” 4.panta  otro daļu, 6.panta pirmās daļas 3.punktu,

Vaiņodes novada dome  26. jūnija sēdē NOLEMA:

1. Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu izsludināt ārkārtējo situāciju lauksaimniecībā Vaiņodes novada administratīvajā teritorijā, paredzot noteiktā režīma darbības ietekmi lauksaimniecības uzņēmumiem vismaz 12 mēnešus.

2. Lūgt Latvijas Republikas Zemkopības ministriju realizēt uzņēmēju atbalsta pasākumus krīzes situācijas pārvarēšanai.

3.Lūgt Latvijas Republikas Ministru kabinetu sniegt finansiālu atbalstu novada uzņēmējiem un iedzīvotājiem, lai daļēji kompensētu zaudējumus, kas radušies lauksaimniecības teritorijām

ilgstoša sausuma rezultātā.

4.Lēmuma izrakstu nosūtīt Latvijas Republikas Ministru kabinetam, Latvijas Republikas Zemkopības ministrijai

Inese Pūlīte
Vaiņodes novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciālistsTālr. 63407923

Author: Armands Radzuška