Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu

Saskaņā ar 30.11.2021. Dienvidkurzemes novada pašvaldības lēmumu Nr. 13, 22.§, ir apstiprināti Dienvidkurzemes novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr. 14 “Par Dienvidkurzemes novada pašvaldības īpašumā vai tiesiskajā valdījumā esošo dzīvojamo telpu īres maksu” (Turpmāk – Noteikumi). Saskaņā ar Noteikumiem īres maksa gadā tiek noteikta 2.5% apmērā no kadastrālās vērtības, bet ne mazāk, kā 28 EUR gadā. Pašvaldības dzīvokļos dzīvojošajiem īrniekiem Dienvidkurzemes novada Bunkas, Embūtes, Gramzdas, Kalētu, Virgas, un Vaiņodes  pagastos jaunā īres maksa tiks piemērota sākot ar 2022. gada janvāra mēnesi.

Vairāk informācija:

https://likumi.lv/ta/id/328583-par-dienvidkurzemes-novada-pasvaldibas-ipasuma-vai-tiesiskaja-valdijuma-esoso-dzivojamo-telpu-ires-maksu

Author: Armands Radzuška