Par jauniem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem

Dabas aizsardzības pārvalde informē, ka ir sagatavoti grozījumi Ministru kabineta 2001.gada 17.aprīļa noteikumos Nr.175 „Noteikumi par aizsargājamiem ģeoloģiskajiem un ģeomorfoloģiskajiem dabas pieminekļiem” (turpmāk – Noteikumu projekts).

Noteikumu projekta mērķis ir precizēt dabas pieminekļu robežas un nosaukumus, aktualizēt administratīvo iedalījumu, kā arī noteikt piecus jaunus dabas pieminekļus –  „Inčukalna Velnala” (Inčukalna novadā), “Jūrmalas Baltā kāpa” (Rīgas un Jūrmalas pilsētu teritorijā), “Raganu klintis” (Apes pilsētas teritorijā), kā arī “Raunas Staburags” (ietilpst esošajā dabas liegumā “Raunas Staburags”, Raunas novada teritorijā) un “Staiceles Dzelzs avoti” (ietilpst esošajā  dabas parkā “Salacas ieleja”, Staiceles pilsētas teritorijā).

Noteikumu projekts arī paredz precizēt 69 ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežas. Zinātnisko pamatojumu dabas pieminekļu robežu izmaiņām sagatavojuši Latvijas Universitātes eksperti – ģeologi pēc Dabas aizsardzības pārvaldes pasūtījuma.

 

Nr. Dabas pieminekļa nosaukums Novads
1 Grūbes dolomīta atsegums Apes
2 Kalamecu un Markuzu gravas Apes
3 Sikšņu dolomīta atsegums Apes
4 Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens Apes
5 Žagatu klints Apes
6 Stiglavas atsegumi Viļakas
7 Skaistkalnes karsta kritenes Vecumnieku
8 Ainavu krauja Amatas
9 Dolomītu krauja Amatas
10 Īļāku iezis Amatas
11 Ķaubju iezis Amatas
12 Stūķu iezis Amatas
13 Vizuļu iezis Amatas
14 Zvārtes iezis Amatas
15 Baltā klints (Liepas iezis) Priekuļu
16 Grīviņu iezis Priekuļu
17 Tītmaņu iezis Līgatnes
18 Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām) Priekuļu
19 Rauņa slāņi Priekuļu, Cēsu
20 Vaives lejteces ieži Priekuļu
21 Kalējala Pārgaujas
22 Katrīnas iezis Pārgaujas, Līgatnes
23 Zīlēnu saldūdens kaļķiežu iegula Vecpiebalgas
24 Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja) Daugavpils
25 Viļušu avots Daugavpils
26 Mālkalnes avots Daugavpils
27 Sproģu gravas Krāslavas
28 Šķērveļa lejteces dolomīta atsegums Skrundas
29 Zoslēnu atsegumi Skrundas
30 Muižarāju klintis Ventspils, Kuldīgas
31 Riežupes ūdenskritums un atsegumi Kuldīgas
32 Riežupes Smilšalas Kuldīgas
33 Ketleru atsegums Skrundas
34 Šķēdes atsegums Kuldīgas, Saldus
35 Ogļukalna atsegums Vaiņodes, Saldus
36 Pūsēnu kalns Nīcas
37 Nidas pludmale Rucavas
38 Baltijas ledus ezera krasta valnis pie Rīvas Pāvilostas
39 Strantes–Ulmales stāvkrasts Pāvilostas
40 Ežurgu Sarkanās klintis Salacgrīvas
41 Veczemju klintis Salacgrīvas
42 Krauju akmeņu saliņa Salacgrīvas
43 Lībiešu upuralas Salacgrīvas
44 Svētciema akmeņu saliņa Salacgrīvas
45 Vīksnu alas Alojas
46 Lauderu Velna dobe Zilupes
47 Rundēnu Velna dobe Ludzas, Zilupes
48 Ogres dolomīta krauja Ogres
49 Līčupes atsegums Ogres
50 Ziedleju klintis Inčukalna, Krimuldas
51 Gūtmaņa ala Siguldas
52 Kautraka gravas Siguldas
53 Saltavots Siguldas
54 Sviķupītes ielejas atsegumi Siguldas
55 Plieņu atsegums Saldus, Skrundas
56 Kaļķupītes klintis Dundagas
57 Pitragupes krasti Dundagas
58 Lūrmaņu atsegumi Talsu
59 Kaltenes kalvas Rojas
60 Kaltenes krasta veidojumi Rojas
61 Velna acs avots Kandavas
62 Rāmnieku smilšakmens atsegums Strenču
63 Bēršu drumlini Burtnieku
64 Dauģēnu klintis un alas Mazsalacas
65 Silmaču iezis un alas Mazsalacas
66 Bezdelīgu klintis un alas Mazsalacas
67 Dzelveskalna atsegumi un alas Mazsalacas
68 Stoķu klintis un Patkula ala Valmieras, Pārgaujas
69 Staldzenes stāvkrasts Ventspils pilsēta

 

Noteikumu projekts paredz arī precizēt dabas pieminekļu nosaukumus:

 

­           “Sikšņu dolomīta atsegumi” uz “Vidagas dolomīta atsegumi”;

­           “Vizlas lejteces atsegumi un Žākļu dižakmens” uz “Vizlas lejteces atsegumi”;

­           “Stiglavas atsegumi” uz “Stiglovas atsegumi” ;

­           “Ainavu krauja” un “Ķaubju iezis” uz  “Ainavu krauja un Ķaubju iezis”,  abi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Dolomītu krauja”, “Īļaku iezis” un “Vizuļu iezis” uz “Dolomītu krauja, Īļaku un Vizuļu iezis”, trīs dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Baltā klints (Liepas iezis)” uz “Liepas iezis (Baltā klints)”;

­           “Kazu ieleja (ar Lībānu– Jaunzemju saldūdens kaļķiežu iegulām un Sikspārņu alām)” uz “Kazu leja”;

­           “Daugavas Vārti (Slutišķu un Ververu krauja)” uz “Daugavas Vārtu kraujas”;

­           “Mālkalnes avots” uz “Mālkalnes avoti”;

­           “Ātraiskalns” uz “Ātrais kalns”;

­           “Muižarāju klintis” uz “Galmicu, Lejēju un Muižarāju klintis”;

­           “Riežupes Smilšalas” uz “Riežupes smilšu alas”;

­           “Ežurgu Sarkanās klintis” uz “Ežurgu klintis”;

­           “Veczemju klintis” uz “Veczemu klintis”;

­           “Lībiešu upuralas” uz “Kuiķuļu Upurala (Lībiešu Upuralas);

­           “Lauderu Velna dobe” ar “Dongu Valna dūbe”;

­           “Rundēnu Velna dobe” uz “Rundēnu Valna dūbe”;

­           “Kautraka gravas” un “Sviķupītes ielejas atsegumi” uz “Sviķupīte un Kautraka gravas”, divi dabas pieminekļi tiek apvienoti vienā;

­           “Bezdelīgu klintis un alas” uz “Bezdelīgu klintis un Dambjupītes alas”.

 

Dabas pieminekļu nosaukumi precizēti sadarbībā ar Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūras Toponīmikas laboratorijas speciālistiem. Precizēti dabas pieminekļu nosaukumos lietotie vietvārdi atbilstoši reāli lietotajiem vietvārdiem; tāpat arī atsevišķi nosaukumi precizēti, lai precīzāk raksturotu objektu un būtu labskanīgāki.

 

Atbilstoši likuma „Par īpaši aizsargājamām dabas teritorijām” 13.panta ceturtajai daļai Dabas aizsardzības pārvalde nodrošina attiecīgo pašvaldību un zemes īpašnieku informēšanu.

 

Ar noteikumu projektu var iepazīties Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas mājas lapā (robežu shēma un izveides pamatojumu skatiet saitē: http://varam.gov.lv/lat/likumdosana/normativo_aktu_projekti/dabas_aizsardzibas_joma/?doc=26288 un https://www.daba.gov.lv/public/lat/iadt/dabas_pieminekli_geologiskie_objekti/ ).

 

Sīkāku informāciju par plānotajām minēto ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežām var uzzināt:

–           Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski sazinoties ar Ivitu Ozoliņu, tālr. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gov.lv vai pasts@varam.gov.lv;

–           Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Siguldā, Baznīcas ielā 7, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, iepriekš vienojoties par tikšanās laiku, vai elektroniski un telefoniski  sazinoties pa tālr.67509545,     e-pasts daba@daba.gov.lv.

 

Rakstiskus priekšlikumus ar norādi „Priekšlikumi par ģeoloģisko un ģeomorfoloģisko dabas pieminekļu robežu izmaiņām” sūtīt pa pastu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai (adrese: Peldu iela 25, LV-1494, Rīga) vai arī elektroniski uz e-pasta adresi: ivita.ozolina@varam.gov.lv divu nedēļu laikā pēc paziņojuma publicēšanas. Juridiskām personām nepieciešams norādīt institūcijas nosaukumu, reģistrācijas numuru, priekšlikumu sniegšanas datumu un kontaktinformāciju, bet fiziskām personām – vārdu, uzvārdu, adresi un priekšlikumu sniegšanas datumu. Anonīmi iesniegumi netiks ņemti vērā.

 

 

Informāciju sagatavoja:

Maija Rēna
Sabiedrisko attiecību speciāliste
DABAS AIZSARDZĪBAS PĀRVALDE
Baznīcas iela 7, Sigulda, Siguldas nov., LV-2150
Mob.tālr.: 29272365
maija.rena@daba.gov.lv, www.daba.gov.lv

Author: Armands Radzuška