UZMANĪBU! Par kūlas dedzināšanas nepieļaušanu.

Ugunsdrošības noteikumu 3. punktā noteikts, ka ikvienas personas pienākums ir nepieļaut ugunsgrēka izcelšanos vai darbības, kas var novest pie ugunsgrēka.
Savukārt 20. punkts nosaka, ka objekta teritoriju sistemātiski attīra no degtspējīgiem atkritumiem, bet ap ēkām 10 metrus platu joslu attīra no sausās zāles un nenovākto kultūraugu atliekām.
Ugunsdrošības noteikumu 21. punkts nosaka, ka zemes īpašnieks (vadītājs) veic nepieciešamos pasākumus, lai objekta teritorijā nenotiktu kūlas dedzināšana.
Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksa 51. pantu par zemes apsaimniekošanas pasākumu neizpildīšanu un zāles nepļaušanu, lai novērstu kūlas veidošanos – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 140 līdz 700 euro, bet juridiskajām personām – no 700 līdz 2900 euro.

Un 179. pantu par normatīvajos aktos noteikto ugunsdrošības prasību pārkāpšanu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 30 līdz 280 euro, bet juridiskajām personām – no 280 līdz 1400 euro.

Par kūlas dedzināsānu – uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 280 līdz 700 euro.
Kā arī VUGD informēs Lauku atbalsta dienestu par kūlas degšanas vietām. Šo zemju īpašniekiem par lauku nesakopšanu un kūlas degšanu tiks samazināts Eiropas Savienības (ES) mazāk labvēlīgo apvidu maksājumus.

Būsim uzmanīgi, taupīgi un saudzīgi!

www.vugd.gov.lv

.

Author: Mārtiņš