Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Vaiņodes novada dome 18.12.2018. domes sēdē (protokola Nr.17, punkts Nr. 17) pieņēma lēmumu  “Par nekustāmā īpašuma “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā (kadastra apzīmējums 64920070035) lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.10 “Nekustāmā īpašuma “Dzirnavnieki”, Vaiņodes pagastā, Vaiņodes novadā, izmantošanas un apbūves saistošie noteikumi” izdošanu.

Ar saistošajiem noteikumiem un tiem pievienotajiem dokumentiem var iepazīties valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā www.geolatvija.lvun www.vainode.lv sadaļā Dome- Plānošanas dokumenti.

 

Protokols (.pdf)

Pārskats (.pdf)

Paskaidrojuma raksts (.pdf)

Teritorijas izmantošanas un apbūvēs noteikumi (.pdf)

Funkcionālais zonējums (.pdf)

Author: Armands Radzuška