PAZIŅOJUMS PAR VAIŅODES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS 2015.-2030.GADAM PROJEKTA NODOŠANU PUBLISKAI APSPRIEŠANAI.

Vaiņodes novada pašvaldības dome 2014.gada 20.novembra sēdē ir pieņēmusi lēmumu (protokols Nr. 19. p.16) nodot Vaiņodes novada Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projektu publiskai apspriešanai un atzinuma saņemšanai.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijas projekta publiskās apspriešanas termiņš noteikts no 21.11.2014. līdz 19.12.2014.

Ar plānošanas dokumenta projekta redakciju publiskās apspriešanas laikā var iepazīties:

  • Vaiņodes novada domes ēkā (Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov., LV-3435), darba dienās no 8.30- 17.00.

Sabiedriskās apspriešanas sanāksme notiks 2014.gada 10. decembrī plkst. 17.00 ,Vaiņodes novada domē, Raiņa ielā 23a, Vaiņodē, Vaiņodes pagasts, Vaiņodes novads.

 

Rakstiski priekšlikumi un ierosinājumi par plānošanas dokumenta projekta redakcijas papildināšanu un precizēšanu iesniedzami un adresējami Vaiņodes novada pašvaldībai, nosūtot uz adresi: Raiņa iela 23a, Vaiņode, Vaiņodes nov., LV-3435, kā arī elektroniski uz e-pastu: projekti@vainode.lv līdz 19.12.2014. plkst 17.00.

 

Ilgtspējīgas attīstības stratēģijā noteikts Vaiņodes novada pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Telpiskās attīstības perspektīvā aprakstīta un grafiski attēlota Vaiņodes novada teritorijas telpiskā struktūra, ietverot:

  • apdzīvojuma struktūru;
  • transporta un inženiertehniskā infrastruktūru;
  • lauksaimniecības  un mežsaimniecības teritorijas;
  • ražošanas teritorijas;
  • īpaši aizsargājamas dabas un ainaviski vērtīgas teritorijas;
  • tūrismam un rekreācijai nozīmīgas teritorijas.

Dokumentu izstrādājusi Vaiņodes novada dome sadarbībā ar SIA „Reģionālie projekti”.

AR VAIŅODES NOVADA ILGTSPĒJĪGAS ATTĪSTĪBAS STRATĒĢIJAS  2015.-2030. GADAM PROJEKTU varat iepazīties šeit (pdf.).

 

Author: Mārtiņš