Paziņojums par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015. – 2030. gadam apstiprināšanu.

Vaiņodes novada pašvaldība informē, ka saskaņā ar Vaiņodes novada domes 2014. gada 23. decembra ārkārtas sēdes lēmumu (protokols Nr. 22, punkts Nr. 2) „Par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas apstiprināšanu”, tika apstiprināta Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija 2015. – 2030. gadam. Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir novada ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kurā noteiktas pašvaldības ilgtermiņa attīstības redzējums, mērķi, prioritātes un telpiskās attīstības perspektīva.

Author: Mārtiņš