Paziņojums par Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādes uzsākšanu

05.09.2014. ar Vaiņodes novada domes ārkārtas sēdē (protokols Nr. 16, 1. punkts), tika pieņemts lēmums uzsākt  Vaiņodes novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2015.-2030.gadam izstrādi.

Ilgtspējīgas attīstības stratēģija ir teritorijas ilgtermiņa attīstības plānošanas dokuments, kurā noteikta novada ilgtermiņa attīstības vīzija, stratēģiskie mērķi, attīstības prioritātes un teritorijas specializācija, kā arī noteikta telpiskās attīstības perspektīva.

Plašāka informācija par sabiedrības līdzdalības iespējām attīstības plānošanas dokumenta izstrādē tiks ievietota Vaiņodes novada pašvaldības mājas lapā www.vainode.lv.

Author: Mārtiņš