Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6454 003 0062, nosaukums “Pie Pakalniem”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 24.04.2017 līdz 08.05.2017 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir EUR 9,30 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 2,00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 09.05.2017., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista I. Saulītes ( tel.. 63484912).

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

  1. Kad. apz. 6454 003 0062, nosaukumu “Pie Pakalniem”, Embūtes pag. Vaiņodes nov., 1,07 ha platībā.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška