Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 001 0037, ar nosaukumu “Jaunērgļi”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 04.12.201715.12.2017 līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 9,76 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 18.12.2017., plkst.11:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Ievas Saulītes vai nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel. 63484912).

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

  1. Kad. apz. 6492 001 0037, ar nosaukumu “Jaunērgļi”, 15,6 ha platībā.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška