Pieteikšanās uz nomas tiesībām kad. apz. 6492 008 0062, nosaukums “Muita Raužos”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 28.06.2016 līdz 12.07.2016 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir EUR 16.80 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 2,00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 14.07.2016., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista G. Taujēnas ( tel.. 63484912).

Sekojošie zemes gabali:

Vaiņodes pag.

  1. Kad. apz. 6492 008 0062, nosaukumu “Muita Raužos”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., 4.55 ha platībā.

Noteikumi (.doc)
Pielikums (.doc)

Author: Armands Radzuška