Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Pilskalni”, kadastra apzīmējums 6454 003 0018 – 4,9 ha platībā.

Zemes gabals atrodas dabas parka “Embūte” teritorijā.

 

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 26.02.201812.03.2018 līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 7,29 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 13.03.2018., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Ievas Saulītes vai nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel. 63484912).

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška