Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Svīres”, kadastra apzīmējums 6492 001 0126 – 2.2 ha platībā.

Rezultāti – gada 12. decembrī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Svīres”, kad. apz. 6492 001 0126, 2.2 ha platībā, SIA “Unicentrs”, reģ. Nr. 42103025551, pilnvarotais pārstāvis Reini Kaļķis, nosolīja 1ha par cenu EUR 22,82 EUR , (18.12.2019.Vaiņodes novada domes prot. Nr. 17, 12. p.)

=======

 

Pamatojoties uz 2018. gada 19. jūnija. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350, “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi”, 35. Šo noteikumu 33. punktā minēto informāciju par atvasinātas publiskas personas neapbūvētu zemesgabalu publicē attiecīgās atvasinātās publiskās personas tīmekļvietnē. Iznomātājs papildus var izmantot arī citus informācijas paziņošanas veidus, lai informācija sasniegtu pēc iespējas plašāku nomas tiesību pretendentu loku.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 28.11.201811.12.2018 līdz plkst. 15:00 (ieskaitot), nomas maksas sākuma cena ir EUR 12.82 par 1 ha gadā, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Dalības maksa izsolei EUR 10.00. Izsole notiks 12.12.2018 plkst. 10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona (tel.. 63484912).

Reģistrācijas apliecība (.doc)

Pieteikums izsolei (.doc)

Izsoles noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška