Pieteikšanās uz nomas tiesībām uz nekustamo īpašumu “Taurētājkalns”, kadastra apzīmējums 6454 003 0092 – 14.37 ha platībā.

Rezultāti – 2020. gada 14. janvārī zemes nomas tiesību izsolē par zemes gabalu “Taurētājkalns”, kad. apz. 6454 003 0092, 14.37 ha platībā, Dina Ziemele, 1 ha nomas tiesības nosolīja  par cenu EUR 120.40, (28.01.2020.,Vaiņodes novada domes prot. Nr. 2, 8.p.)

Pamatojoties uz 19.06.2018. Ministru kabineta noteikumus Nr. 350 “Publiskas personas zemes nomas un apbūves tiesības noteikumi” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 23.12.2019. – 13.01.2020. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 10.40 par 1 ha, izsoles solis ir EUR 10.00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – lauksaimniecība, ierobežota saimnieciskā darbība – atrodas Embūtes parka teritorijā. Zemes nomas līguma termiņš 30.04.2021. Izsole notiks 14.01.2020., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista Gunas Taujēnas un nekustamo īpašumu lietu speciālista Oskara Jēkabsona ( tel. 63484912).

Author: Armands Radzuška