Pieteikšanās uz nomas tiesībām zemes vienībai ar kad. apz. 6492 004 0155, nosaukums “Stūra Pupaiņi”

Pamatojoties uz 30.10.2007. Ministru kabineta noteikumus Nr. 735 “Noteikumi par publiskas personas zemes nomu” 15. punktā noteikts, ka pašvaldība informāciju par iznomājamiem tās valdījumā vai turējumā esošiem neapbūvētiem zemesgabaliem izliek redzamā vietā pašvaldības domes ēkā.

Vaiņodes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 29.05.201712.06.2017 līdz plkst. 15:00,    nomas maksas sākuma cena ir EUR 10.35 par 1 ha gadā, izsoles solis ir EUR 2,00, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus NĪN. Izsole notiks 13.06.2017., plkst.10:00. Pieteikties Vaiņodes novada pašvaldībā pie zemeslietu speciālista I. Saulītes ( tel.. 63484912).

Sekojošie zemes gabali:

  1. Zemes vienība ar kad. apz. 6492 004 0155, nosaukums “Stūra Pupaiņi”, Vaiņodes pag. Vaiņodes nov., 1.4 ha platībā.

Noteikumi (.doc)

Author: Armands Radzuška