Pieteikšanās uz Vaiņodes Kultūras nama neapdzīvojamo telpu – ēdnīcas, nomas tiesībām ar adresi Tirgoņu iela 23 Vaiņode, Vaiņodes pag., Dienvidkurzemes nov., kadastra apzīmējums 6492 006 4248 002, 81.8 m2 platībā.

Dienvidkurzemes novada pašvaldība piedāvā pieteikties uz neapdzīvojamo telpu nomas tiesībām, kuras pretendentu pieteikšanās termiņš ir no 06.12.2021- 20.12.2021. līdz plkst. 15:00, nomas maksas sākuma cena ir EUR 0.28 par 1 m2, izsoles solis ir EUR 0.05, nomas maksai pieskaitāms PVN un papildus maksājama NĪN. Iznomāšanai paredzētais mērķis – ar ēdināšanu saistīta saimnieciskā darbība. Zemes nomas līguma termiņš 5 gadi. Izsole notiks 21.12.2021., plkst.10:00.

Pieteikuma veidlapas atrodamas Vaiņodes pagasta pārvaldes priekštelpā uz galda un mājaslapā www.vainode.lv un www.grobina.lv.

Neskaidrību gadījumā sazināties ar nekustamo īpašumu lietu speciālistu Oskara Jēkabsonu, tel. 26085911 vai zemeslietu speciālisti Gunu Taujēnu, tel.25906565

.

Author: Armands Radzuška